مکعب روبیک

4년 전

وقتی دوازده‌ساله بودم، یک روز متوجه وسایل و اسباب‌بازی‌هایی شدم که تنها گوشه‌ای از خانه انبار کرده بودم، و هیچ استفاده‌ی دیگه‌ای از اونا نمی‌شد. بنابراین، به فکر استفاده از آنها افتادم. مکعب روبیک یکی از اون وسیله‌ها بود که سه چهار سالی می‌شد از جاش تکون نخورده بود و فقط نقش یه وسیله‌ی تزیینی رو توی اتاقم داشت. بالاخره رفتم سراغ حل کردنش. اوایل اعتماد به نفسم کمتر بود، ولی با درست کردن یک وجه از مکعب فهمیدم می‌تونم این کارو انجام بدهم.

بالاخره بعد از چند روز مکعب رو کامل کردم، و این کاری بود که خودم هم باورم نمی‌شد. بعد از چند بار به هم زدن و دوباره ساختنش، ظاهرش مثل اول قشنگ نبود، اما ارزشش برای من خیلی بیشتر بود.

rubiks-cube

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
STEEMKR.COM IS SPONSORED BY
ADVERTISEMENT
Sort Order:  trending

Very nice game

Congratulations @susankianim! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on any badge to view your own Board of Honor on SteemitBoard.
For more information about SteemitBoard, click here

If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Upvote this notification to help all Steemit users. Learn why here!

درود عرض ادب
شما فعال هستید که
برام سواله چرا پست نمیزارید؟

Congratulations @susankianim! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 3000 upvotes. Your next target is to reach 4000 upvotes.

Click here to view your Board of Honor
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @susankianim! You received a personal award!

1 Year on Steemit

Click here to view your Board of Honor

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Hello @susankianim! This is a friendly reminder that a Partiko user has just followed you! Congratulations!

To get realtime push notification on your phone about new followers in the future, download and login Partiko using the link below. You will also get 3000 Partiko Points for free, and Partiko Points can be converted into Steem token!

https://partiko.app/referral/partiko

Congratulations @susankianim! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 2 years!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!