Weekly Delegation Reward Distribution - Week 23 | Седмично разпределение на наградите за делегиране - Седмица 23

2개월 전

baner1.png

Седмица 23Week 23
Към настоящия момент нашата ефективна мощност e 1 371,17 SP в нашата кураторска сметка.At the moment, our effective power is 1 371,17 SP in our curator account

Таблица 1.

.Седмица 21 Week 21Седмица 22 Week 22Нарастване Increase in one week.
Ефективно SP1350,101371,1721,07Effective SP
Собствено SP447,96459,7011,74Actually SP
Делегирано SP902,14911,479,33Delegated SP
За една седмица авторитета ни е нарастнал от 51.982 на 52.176.In one week, our authority has grown from 51.982 to 52.176.
Нашите делегаториOur delegators
Ето списъка на делегиралите и се надяваме, че ще ни подкрепяте непрекъснато и мощността на нашата общност ще нараства.Here is the list of delegators and we hope that you will continue to support us and the strength of our community will grow.

Таблица 2.

Потребителско име на делегатораSP delegateDelegate username
bonp481,39bonp
omp430,09omp
all911,47all
На делегиралите ще бъде разпределeна 95% от наградата за куриране. Благодарим на всички, които делегираха мощност (SP) на нашия акаунт куратор на общността.95% of the curation prize will be distributed to the delegators. Thanks to everyone who delegated power (SP) to our community curator account.
За тази седмица получихме 1,85 SP като награда за кураторство.For this week we received 1.85 SP as curator income.

Таблица 3.

tabl3.png

Седмичен отчет - Разпределение на възнаграждението за делегиране. Можете да видите изчислението за наградата за делегиране по-долу. Виж Таблица 4.Weekly report - Distribution of remuneration for delegation. You can see the calculation of the delegation revenue below. See Table 4.

Таблица 4.

Потребителско име на делегатораSP delegate%(STEEM)Delegate username
bonp481,3952,810,93bonp
omp430,0947,190,83omp
all911,47100,001,76all
Делегирайте Steem Power към акаунта @bgteam . Ние разпределяме 95% от наградата за кураторство за нашите делегатори и може да получите допълнителни произволни гласове от нашата пътека за кураторство.Delegate Steem Power to your @bgteam account . We distribute 95% of the curatorial award to our delegates and you can receive additional random votes from our curatorial path.
ABCDEF
50 SP100 SP500 SP1000 SP2000 SP5000 SP
Покана за регистриране в общността, към изброените в списъка по-долуInvitation to register in the community, to those listed below

@cryptoprima
@gallya
@gallya6945
@georgestef
@georgitsachev
@mushanov
@svetoslavwradkov
@traveler40
@trayan

В този списък включихме, тези за които знаем, че към настоящия момент са активни или относително активни в Steemit. Да се чувстват поканени и всички които научат за нашето общество. Разчитаме, че всеки който се включи, ще покани и свои приятели, и обществото ни бързо ще нараства с авторитет и мощност.In this list we have included those that we know are currently active or relatively active in Steemit. To make everyone who learns about our society feel invited. We hope that everyone who joins will invite their friends, and our society will grow rapidly with authority and power.

Everyone is welcome.


Полезни връзки

Включете се в нашата общност.
Тук ще намерите по-подробна информация.
Делегирането - реализация и възможности

Приемаме препоръки и въпросиWe accept recommendations and questions

Cc-
@steemcurator01
@steemcurator02
@stephenkendal

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
STEEMKR.COM IS SPONSORED BY
ADVERTISEMENT