Pheụ̄̀xn bxk c̄hạn

2년 전

nı ṣ̄āl t weīyr̒ pheụ̄̀xn ca xuthṭhrṇ̒ kh̀ā prạb s̄ảh̄rạb kār mị̀ c̀āy ngein kh̀ā rū beil

c̄hạn cạb mælngwạn thī̀ k̄hæ̆ngræng læa reìm dūd mængmum bāng chnid phyāyām khŵā rạng t̂xng t̄hūk yon lng mā c̄hạn ca mị̀ tæ̀ngngān mælngwạn t̄hūk dūd c̄hạn pị dein lèn tām p̄hæ̀n phb kạb khū̀k̄hæ̀ng k̄heā t̀xs̄ū̂ k̄hạb rt̄h xxk pị

dein wạn nī̂ thī̀ nef s̄kī̂
dĕk p̄hū̂h̄ỵing khl̂ả s̄xng khn wìng k̄hụ̂n pị h̄nụ̀ng nı h̄mwk h̄rūh̄rā k̄hxngkxng thạph bk thī̀ s̄xng nı p̄ĥāphạnkhx

c̄hạn kảlạng nạ̀ng xyū̀ nı h̄̂xng doys̄ār rx h̄ı̂ nāy k̄hxng c̄hạn dị̂ rạb kār pl̀xytạw nı thāng klạb kạn dūh̄emụ̄xn p̄hū̂chāy khn h̄nụ̀ng kạb lūkchāy k̄hxng k̄heā cāk sī rīs̄̒“siw nı thī̀ deīyw”
dĕk chı̂ nîw chī̂ pị thī̀ c̄hạn"ngeīyb « " bæb nận kạb sā lxn

dæng h̄emụ̄xn marĕng ph̀x Misha khuṇ mị̀ s̄āmārt̄h phūd dị̂ ẁā xỳā dạn nîw mụ̄x pid kherụ̄̀xng xỳā xạbxāy k̄hāy h̄n̂ā
Misha mị̀ s̄ncı ph̀x thī̀ mæ̂tæ̀ s̄̂n thêā k̆ t̂xng klāy pĕn s̄ī dæng paaapa k̆ h̄ĕn dị̂ chạd thạnthī ẁā p̂ā nận dī læa txn nī̂ ṭhex ca t̄hūk tạd læa ṭhex k̆ ca s̄wy... H̄emụ̄xn pterodactyl! Xỳāng n̂xy khuṇ t̂xng chwn ṭhex pị dū kār̒tūn

h̄ạwreāa, phūd khuy kạn mị̀ dị̂, blah blah blah selfie phwk k̄heā t̄h̀āy sel fī̀ kạb c̄hạn s̄xng s̄ām khrậng
kxd doy s̄āw x̀xn h̄ıỵ̀ d̂wy rh̄ạs̄ fæn fæn chı̀

thī̀h̄ịn s̄ạk h̄æ̀ng cāk tı̂ kêāxī̂ ph̀x p̄hū̂ ǹā s̄ngs̄ār xṭhibāy h̄ı̂ c̄hạn fạng ẁā dĕk khlạ̀ng khịl̂ dịnos̄eār̒ læa s̄wyngām pherāa pterodactyl pĕn khả chm
s̄ìng thī̀ cı p̄hū̂h̄ỵing mị̀ lalāy cāk khwām kl̂ā h̄āỵ dạng kl̀āw h̄lạngcāk tạdp̄hm læ̂w c̄hạn t̂xng pị kạb s̄mdĕc phra s̄ạntapāpā xik xr̒ læa lūk chā ymich̀ā pị dū h̄nạng dū kār̒tūn læa tậngtæ̀ nận mā nı sā lxn xācāry̒ thuk khn rwm t̄hụng kār thả lĕb mụ̄x læa lĕb thêā dị̂ t̄hām ẁā c̄hạn khwr thảh̄ı̂ s̄wyngām h̄rụ̄x mị̀.

chạk bāng chnid plūk nı k̄hwd: Khlān thæb p̄h̀ān rū nı f̄ā khlān k̄hêāpị nı rạng nxn tlxd thậng wạn cîngck comtī læa khlān xyū̀ tı̂ k̂xn h̄in txn klāngkhụ̄n k̄heā klạb pị thī̀ rạng

p̄hū̂ phiphāks̄ʹā læa khuṇ mị̀ beụ̄̀x thī̀ ca t̂xng s̄eīy kh̀ā prạb cāk nận chāy khn h̄nụ̀ng dein pị rxb «dụngdūd khwām s̄ncı k̄hxng rū beil krṇī pĕn pi pet thī̀ sạbŝxn c̄hạn phr̂xm thī̀ ca h̄ı̂ rū beil kæ̀ k̄heā t̄ĥā pheīyng tæ̀ k̄heā ca xyū̀ k̄ĥāng h̄lạng

d̂wy xxk cāk krapěā h̄nụ̀ng læa khrụ̀ng phạn

c̄hạn khid ẁā mị̀mī phwk k̄heā nı s̄āmạỵ yipsī plxm tạw læa k̄hmoy s̄ūb n̂ả...

c̄hạn cạb s̄ ko lo phen drā tæ̀ nı rah̄ẁāng mụ̄̂x xāh̄ār c̄hạn keụ̄xb cik nkkracxk læ̂w khlān k̄hêāpị nı rạng pliw pị tām s̄āylm nı lảṭhār keụ̄xb cm n̂ả pīn k̄hụ̂n f̄ạ̀ng Ph̀x ph̀x dū p̂ā! Well khuṇ chxb kạb p̄hm s̄ī dả læa k̄hā k̄hxng ṭhex pĕn pkti! Læa h̄ū! H̄ı̂ khuṇ tæ̀ngngān kạb ṭhex!

S̄ảh̄rạb vdū r̂xn k̄hxng lūkchāy mī kār mxbh̄māy wichā chīwwithyā pheụ̄̀x s̄ạngket chīwit k̄hxng cey̒ læa mængmum læa k̄heīyn rāyngān thāng withyāṣ̄ās̄tr̒ lūkchāy k̄hxng c̄hạn tạds̄incı ch̀wy pheụ̄̀xn d̂ān l̀āng c̄hạn h̄ı̂ p̄hllạphṭh̒ k̄hxng khwām ch̀wyh̄elụ̄x nī̂ rūp bæb læa wịyākrṇ̒ k̄hxng t̂nc̄hbạb ca t̄hūk bạnthụk wị̂

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
STEEMKR.COM IS SPONSORED BY
ADVERTISEMENT
Sort Order:  trending

Welcome hujiko!
eSteem is the application that improves your experience on Steem. You have full control over your data and content, unlike some apps we don't use our users to promote our application or services.

We have Mobile application for Android and iOS users. We also have developed Surfer Desktop application that helps you to gain new followers and stay connected with your friends, unique features - notifications, bookmarks, favorites, drafts, and more.
We reward our users with encouragement upvotes as well as monthly giveaways rewarding Spotlight top users and active Discord users.
Learn more: https://esteem.app
Join our discord: https://discord.gg/8eHupPq

Welcome to Steem hujiko! Partiko is officially the fastest and most popular mobile app for Steem. Unlike other Steem apps, we take 0% cut of your earnings! You can also be rewarded with Partiko Points while using Partiko and exchange Partiko Points for upvotes!

Partiko for Android can be downloaded here on Google Play and the iOS version is available here on the App Store.

If you have more questions, feel free to join our Discord channel and ask @crypto.talk, we're always here to help!

Thank you so much for your interest!

Congratulations @hujiko! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You published your First Post
You got a First Vote
You received more than 10 upvotes. Your next target is to reach 50 upvotes.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

SteemitBoard supports the SteemFest⁴ Travel Reimbursement Fund.
Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Hi @hujiko
Welcome to Steemit

As a follower of @haccolong this post has been upvoted by @hoaithu's Curation Trail.
This is free upvote first when you follow @haccolong

To earn more rewards with your Steemit account. Check through some of the ways at this post.

I will continue with random upvotes in the future & wish you lots of luck. :)

cry_e.gif

Welcome to steemit @hujiko.

Welcome the new steemians. Have a great day!

Greetings downvoter! We look forward to your proof of brain.

You gave me a negative vote but why?

Posted using Partiko Android