အသဲကြဲဒိုင္ယာရီ

3년 전

background photo.jpg

ခ်စ္ခဲ့တဲ့အတိတ္ကမမႈန္ဝါးေသးဘူး
က်ခဲ့ရတဲ့မ်က္ရည္ေတြလဲမေျခာက္ခမ္းေသးဘူး
ကန္ထဲကခံုတန္းေလးေတြေပၚတူတူမထိုင္ဘူးေပမယ့္
ပန္းျခံထဲကလမ္းေတြေပၚအမွတ္တရေတြမရိွခဲ့ေပမယ့္
ရိုးရိုးေလးပဲနင့္ကိုလြမ္းတယ္
ခြင့္လႊတ္လားလို႔ေမးရင္ငါခြင့္လႊတ္ပါတယ္
ငါကနင့္ကိုသိပ္ခ်စ္မိလို႔နာက်င္ေၾကကြဲေနရသလို
နင္လဲသူ႔ကိုသိပ္ခ်စ္မိလို႔နာက်င္ေၾကကြဲေနရတယ္
ကိုယ္ခ်င္းစာမိတဲ့အခါအပစ္ရယ္လို႔မျမင္မိေတာ့ပါဘူး
နင္လဲႏွလံုးသားတခုနဲ႔လူတေယာက္ကိုခ်စ္တယ္
ငါလဲႏွလံုးသားတစ္ခုနဲ႕လူတစ္ေယာက္ကိုခ်စ္တယ္
လြဲသြားခဲ့တာက
ငါခ်စ္တာနင့္ကိုျဖစ္ျပီး
နင္ခ်စ္တာသူျဖစ္ေနခဲ့တာ
တကယ္ဆိုရင္ငါတို့ၾကားမွာႏွလံုးသားတခုစာေလးလြဲသြားခဲ့ရံုပါ
ဟန္ေဆာင္ျပီးပဲျဖစ္ျဖစ္အရမ္းခ်စ္တယ္လို႔ေျပာေပးခဲ့အတြက္လဲ
ထာဝရေက်းဇူးတင္ေနမွာပါ
ဘယ္ေတာ့မွေမ့ႏိုင္မယ္ဆိုတာငါမသိဘူး
ခုေလာေလာဆယ္ေတာ့ေမ့ဖို႔လဲမႀကိဳးစားခ်င္ဘူးဟာ
တေန႔ေတာ့ တေန႔ေတာ့......။

FB_IMG_1525324252998.jpg

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
STEEMKR.COM IS SPONSORED BY
ADVERTISEMENT
Sort Order:  trending

World of Photography
>Visit the website<

You have earned 6.50 XP for sharing your photo!

Daily Stats
Daily photos: 1/2
Daily comments: 0/5
Multiplier: 1.30
Block time: 2018-06-07T15:10:51
Account Level: 1
Total XP: 123.50/200.00
Total Photos: 19
Total comments: 0
Total contest wins: 0
And have also received a 0.09 percent upvote.

Follow: @photocontests
Join the Discord channel: click!
Play and win SBD: @fairlotto
Daily Steem Statistics: @dailysteemreport
Learn how to program Steem-Python applications: @steempytutorials
Developed and sponsored by: @juliank

Congratulations @maythzinkyaw! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes received

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Do you like SteemitBoard's project? Then Vote for its witness and get one more award!

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by maythzinkyaw from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.