လမ္းခြဲၿပီးေနာက္

3년 전

ေတြေဝျပီးမျပတ္မသားျဖစ္ေနတဲ့ စိတ္အလ်င္ကို

ႀကိဳးစားပီးေမ့ပစ္ရမယ္ဆိုတဲ့အေတြးက နိွပ္ဆက္ေနတယ္

ေဝႆႏၱရာျပဇာတ္ထဲက မဒီၵေဒဝီရဲ႕ႏွလံုးသားနာက်င္ပူေဆြးရသလို

ငါ့ရင္ေတြလဲကြဲေၾကေနရပါတယ္

မင္းကိုခ်စ္တယ္ဆိုတဲ့ဝကၤပါဝဲဂယက္ထဲမွာ

ကိုဟာအေယာင္ေယာင္အမွားမွားနဲ႔တလူးလူးတလိမ့္လိမ့္ေမ်ာပါေနဆဲပဲ

မင္းအခ်စ္ဆိုတာ ကို႕ႏွလံုးသားရဲ႕ပန္းတိုင္

မင္းဆိုတာကို႔အတြက္ၾကည္ႏူးျခင္းအစေၾကကြဲျခင္းအဆံုး

ကမ႓ာဦးအခ်စ္ပံုျပင္ေတြလိုႀကီးၾကယ္မေနေပမယ့္

ကို႔အခ်စ္ပံုျပင္တပုဒ္ျဖစ္လာခဲ့ရင္

မင္းမေတြ႕ခဲ့တဲ့ကို႔ခ်စ္ျခင္းေတြဘယ္ေလာက္ေတာင္ခမ္းနားေနခဲ့လဲဆိုတာ

ျပန္သိခြင့္ရတဲ့တေန႔

မ်က္ရည္ေတြက်မေနပါနဲ႔ေနာ္

မင္းမ်က္ရည္ဟာကို႔အတြက္မီးပင္လယ္လိုပူေလာင္ကြ်မ္းရလို႔ပါ

အခ်စ္ဆံုး.......။
IMG_20181208_190612.jpg

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
STEEMKR.COM IS SPONSORED BY
ADVERTISEMENT
Sort Order:  trending

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by maythzinkyaw from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.