လမ္းေလွ်ာက္စုိ႔

3년 전
in msu

image
ကုိယ္လက္လႈပ္ရွားအားကစားျပဳလုပ္မည္ဆုိပါက တစ္ဦးတစ္ေယာက္တည္းျပဳလုပ္၍ရေသာ စက္ဘီးစီးျခင္း ေရကူးျခင္း ႀကဳိးခုန္ျခင္း စသည့္အားကစားနည္းမ်ားရွိသကဲ့သုိ႔ အေပါင္းအသင္းမ်ားျဖင့္စုဖဲြ႕ျပဳလုပ္ရေသာ ေဘာလုံး ေဘာ္လီေဘာ ျခင္းခတ္ကစားျခင္းနည္းမ်ားအျပင္ ကုိယ္ခံပညာရပ္မ်ားျဖစ္ေသာ တုိက္ကြမ္ဒုိ ကရာေတး ဂ်ဴ ဒုိ လက္ေဝွ႔အစရွိသည့္ အားကစားနည္းမ်ားထဲမွ မိမိဝါသနာပါရာ မိမိႏွင့္သင့္ေလ်ာ္ရာ အားကစားနည္းတစ္ခုခုကုိေရြးခ်ယ္၍ ေန႔စဥ္ပုံမွန္ျပဳလုပ္ေပးႏုိင္သည္။ သုိ႔ေသာ္အေႀကာင္းအမ်ဴ ိးမ်ဴ ိးေႀကာင့္ အားကစားလုပ္ရန္အခက္အခဲရွိသူ သုိ႔မဟုတ္ မလုပ္လုိပါက လမ္းေလွ်ာက္ျခင္းကုိမျဖစ္မေနျပဳလုပ္သင့္သည္။
လမ္းေလွ်ာက္ျခင္းသည္ကား အခ်ိန္ေနရာမေရြး ေငြကုန္ေႀကးက်မရွိ အားကစားရုံ အားကစားကြင္း အေထာက္အကူပစၥည္းႏွင့္အေပါင္းအေဖာ္မလုိ အမ်ဴ ိးသား အမ်ဴ ိးသမီးမေရြး ေမြးကင္းစႏွင့္ အိပ္ရာထဲလဲေနသူမွလဲြ၍ လူတုိင္းျပဳလုပ္ႏုိင္ေသာ က်န္းမာေစသည့္ နည္းလမ္းေကာင္းပင္ျဖစ္သည္။ အသက္အရြယ္ႏွင့္ခံႏုိင္ရည္စံႏႈန္းအေပၚမူတည္ျပီး ေဝးေဝးလံလံလမ္းေလွ်ာက္လွမ္းႏုိင္သကဲ့သုိ႔ ကုိယ့္ေနထုိင္ရာပတ္ဝန္းက်င္တြင္ပင္ အေခါက္ေရမ်ားမ်ားလွည့္ပတ္၍လည္းလမ္းေလွ်ာက္ႏုိင္သည္။
လမ္းေလွ်ာက္သည့္အခါ ေလကုိပုိ၍ရွဴ ရႈိက္ရသျဖင့္ အသက္ရွဴ အဂၤါမ်ားအလုပ္ပုိလုပ္လာသည္။ ႏွလုံးမွတစ္ဆင့္ ခႏၶာကုိယ္အႏွံ႔သုိ႔ ေသြးပုိ႔လႊတ္အားျမန္ဆန္ေကာင္းမြန္ကာ ႏွလုံးခုန္ႏႈန္းကုိထိန္းညွိေပးျပီး ေသြးကုိက်ဲေစသျဖင့္ ေလသင္တုန္းျဖတ္ျခင္းႏွင့္ ေသြးခဲပိတ္ဆုိ႔ျခင္းမ်ား မျဖစ္ေပၚႏုိင္ေပ။ ထုိ႔ျပင္ ခႏၶာကုိယ္ႏွင့္ စိတ္ဓာတ္က်န္းမာႀကံ့ခုိင္ေစျခင္း သာမန္သူမ်ားထက္ သက္လုံေကာင္းကာအေမာခံႏုိင္ျခင္း အဆီေလ်ာ့ကာ အဝမလြန္ေအာင္ထိန္းေပးျခင္း ဦးေႏွာက္ႏွင့္ အာရုံေႀကာအားေကာင္းကာဥာဏ္ရည္ထက္ျမက္ေစျခင္း ကုိယ္ခံစြမ္းအားျမင့္မားေစျပီးေရာဂါမ်ားကုိကာကြယ္ေပးျခင္း အေႀကာအျခင္မ်ားကုိ ေပ်ာ့ေပ်ာင္းေစ၍ ခႏၶာကုိယ္ေပါ့ပါးသြက္လက္ဖြ႔ံျဖဳိးေစျခင္းႏွင့္ စိတ္ရႊင္လန္းကာႏုပ်ဴ ိသက္ရွည္ေစျခင္း အက်ဴ ိးတရားမ်ားရရွိေစသည္။

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
STEEMKR.COM IS SPONSORED BY
ADVERTISEMENT
Sort Order:  trending

Congratulations @phyo! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 3000 upvotes. Your next target is to reach 4000 upvotes.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!