မဂၤလာအေပါင္းနွင့္ျပည့္စုံေစ

3년 전

မြန္ျပည္နယ္ ေမာ္လျမိုင္နွင့္မုဒုံျမို့ သြားရာလမ္းတြင္ တည္ထားကိုးကြယ္ထားေသာ ကမာၻ႔တတိယအျကီးဆုံးေျကးသြန္းေလာင္းေတာ္မူဘုရားျကီးအား သြားေရာက္ဖူးေျမာ္ခဲ့ျပီ ျပန္လည္ဖူးေျမာ္ျကည္ညိုနိုင္ရန္ ျပန္လည္ကုသိုလ္ပြါးလိုက္ပါသည္။

Posted using Partiko Android

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
STEEMKR.COM IS SPONSORED BY
ADVERTISEMENT
Sort Order:  trending

သာဓုပါဗ်ာ

Posted using Partiko Android

Congratulations @aungmyothu! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You published more than 50 posts. Your next target is to reach 60 posts.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Do not miss the last post from @steemitboard:

Carnival Challenge - Here are the winners
Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Thank you so much for being an awesome Partiko user! We have just given you a free upvote!

The more Partiko Points you have, the more likely you will get a free upvote from us! You can earn 30 Partiko Points for each post made using Partiko, and you can make 10 Points per comment.

One easy way to earn Partiko Point fast is to look at posts under the #introduceyourself tag and welcome new Steem users by commenting under their posts using Partiko!

If you have questions, don't feel hesitant to reach out to us by sending us a Partiko Message, or leaving a comment under our post!

·

Thank for your support

Posted using Partiko Android