ပုန္းကြယ္ေနၾကသူမ်ား

3년 전

ကၽြန္ေတာ္ ေမွာ္ကား စြမ္းအားရွင္ကား အစရွိသျဖင့္ ထိုဇာတ္ကား အမ်ိဳးအစားမ်ားကို ၾကည္႔လွ်င္ သဘာဝလႊန္ စြမ္းအားမ်ားကို ပိုင္ဆိုင္ထားသူတို႔သည္ သာမာန္လူမ်ားထက္ မ်ားစြာ အစြမ္းထက္ၾကေသာ္လည္း ေပၚေပၚထင္ထင္ မေနၾကေပ ။ စြမ္းအားရွင္မ်ား အေၾကာင္းကို လူအမ်ားက သိသြားစိုးရိ္မ္လို႔ဘဲလား ။ ဒီလိုေတာ႔ မဟုတ္ၾကပါ ။ သိသြားမွာကိုေတာ႔ စိုးရိ္မ္ၾကပါလိမ္႔မည္ ။ ဘာလို႔လဲ ဆိုေတာ႔ သာမာန္လူသားမ်ားကို ရင္မဆိုင္ႏိုင္လို႔ဘဲ ျဖစ္ပါလိ္မ့္မည္ ။Image source

ေရွးယခင္ကထဲက ႏိုင္ငံတိုင္းတြင္ ေမွာ္ပညာ ရွင္မ်ား စုန္းမ်ား အစရွိသည္တို႔ကို ဖမ္းဆီးမိပါက သတ္ပစ္ခဲ႔ေသာ ရာဇဝင္မ်ားရွိခဲ႔ဖူးသည္ ။ သာမာန္လူမ်ားထက္ ခြန္အားဗလၾကီးမားရံုႏွင့္ပင္ ထီးနန္းလုမွာ စိုးသျဖင့္ လုပ္ၾကံခိုင္းသည္႔ ပံုျပင္မ်ားပင္ ရွိေနေသးသည္ ။Image source

စုန္းတစ္ေယာက္ေယာက္မ်ား ကၽြန္ေတာ္တို႔ပတ္ဝန္းက်င္မွာ ရွိေနခဲ႔ရင္ ရွိတာကိုလဲ သိေနခဲ႔ရင္ ဘယ္လိုခံစားရမည္လဲ ။ သူငယ္ခ်င္းမ်ား ျဖစ္ၾကသည္ ဆိုလွ်င္ေတာင္ယံုၾကည္ႏိုင္မည္လား ? ထိုသူ မေက်နပ္လွ်င္ မိမိမွာ ဘာမန္းပင္ မသိလိုက္ရေသးဘဲ ေသဆံုးသည္အထိ ျဖစ္ႏို္င္သည္ မဟုတ္ပါလား ။
ထို႔ေၾကာင့္ ဘယ္သူကမွ မိမိမွာ ထို ေမွာ္ပညာေတြ စုန္းပညာေတြ တတ္ပါတယ္ လို႔ တရားဝင္ မေၾကျငာရဲပါ ။ တစ္ေယာက္ခ်င္း ရင္ဆိုင္လွ်င္ အႏိုင္ယူႏိုင္ေသာ္လည္း သာမာန္လူေပါင္းမ်ားစြာကိုမူ ရင္ဆိုင္ရန္ ခက္ခဲေပသည္ ။ ထို႔ေၾကာင့္ ယေန႔ထက္တိုင္ ထိုသူတို႔မွာ တရားဝင္ ေၾကျငာသူ ရွားပါးလွေပသည္ ။

မာလင္ ဇာတ္လမ္းၾကည္႔ျပီးေနာက္တြင္ အျခားေသာ ဇာတ္လမ္းမ်ားႏွင့္ ထိုကဲ႔သို႔ေသာ အတတ္ပညာရွင္တို႔ အေၾကာင္းကို ေတြးမိျပီး ေရးျခင္းသာျဖစ္ပါသည္ ။

@domelay

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
STEEMKR.COM IS SPONSORED BY
ADVERTISEMENT
Sort Order:  trending

ျမန္မာႏိုင္ငံက စြမ္းအား႐ွင္ေတြကေတာ့ ေပၚေပၚထင္ထင္ အဖြဲ႔ဖြဲ႔ၿပီး မိုက္ျပၾကပါတယ္😁😁

Posted using Partiko Android

·

အယ္ ေၾကာက္ပီေယ 🤕🤕🤕

Congratulations @domelay! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 6000 comments. Your next target is to reach 6500 comments.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!