စိမ္းျခင္းႏွင့္ ႏွစ္မ်ိဳးကြဲ

2년 전

ေစ်းမ်ား အနည္းငယ္ လွဳတ္ရွားလာေသာအခါ post တင္လိုစိတ္တို႔ ေပါက္လာျပန္သည္ ။ စိမ္းစိမ္းစိုစို ဆိုလွ်င္ ျမင္ရသည္မွာ မ်က္စိေအးျပီး နီရဲရဲ ဆိုလွ်င္ ေကာင္းေကာင္းပင္ ျမင္လိုစိတ္မရွိလွေပ ။ steem 200 ေလာက္ကို 0.16 ခန္႕ႏွင့္ ေရာင္းစားထားခဲ႔ေသာ္လည္း ယခုကဲ႔သို႔ေတြ႔ျမင္ရျပန္ေတာ႔လဲ အားမလို အားမရ ျဖစ္ျခင္းထက္ စိမ္းေတာ႔စိမ္းတတ္ရွာေသးသားဘဲဟု ေျဖသိမ့္ရျပန္သည္ ။

Screenshot_20190905_135711.png

ေစ်းက တစ္မ်ိဳး ရွိျပန္သလို အျခား post မ်ား လိုက္ဖတ္ လွ်င္ပင္ စာအေရး အသားမ်ားအား ႏွစ္မ်ိဳးႏွစ္စား ကြဲျပားလာသည္ ။ မည္သို႔ပင္ font မ်ား ေျပာင္းလဲ ရမည္ ဆိုဆို မည္သည္႔အရာက ပိုေကာင္းသည္ဆိုဆို မိမိႏွင့္ ဆက္သြယ္ေနသူမ်ား အသံုးျပဳသည္႔အရာ ကိုသာ လိုက္သံုးရမည္ျဖစ္သည္ ။ ယခုေတာ႔ အသံုးမ်ားေနဆဲ ျဖစ္ေသာ zawgyi သာ သံုးျဖစ္ေနပါေသးသည္ ။ ကၽြန္ေတ္ာကလဲ ထိုစာသာ ရိုက္ေနက် ျဖစ္သည္႔အတြက္ မေျပာင္းျဖစ္ေသးေပ ။ ႏိုင္ငံေတာ္မွလည္း zawgyi တရား မဝင္ပါဟု လည္း ေထာင္က်ႏိုင္ေသာ ဥပေဒတစ္ရပ္ မထုတ္ျပန္ထားေသးသျဖင့္ လည္း ဆက္သံုးမိေနသည္ ။

Myanmar ေလး အနည္းငယ္သာ ရွိသည္႔အထဲကမွ နွစ္မ်ိဳးကြဲ ျပန္ေတာ႔ post ေလးမ်ားမွာလဲ လိုက္ၾကည္႔စရာ ရွားပါးလာသည္ ။ ဒီေတာ႔လဲ သက္သာျခင္းတစ္မ်ိဳးဟုသာ ေအာင့္ေမ႔မိပါေတာ႔သည္ ။

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
STEEMKR.COM IS SPONSORED BY
ADVERTISEMENT
Sort Order:  trending

Congratulations @domelay! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You distributed more than 7000 upvotes. Your next target is to reach 8000 upvotes.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!