ခ်စ္သူ့အားေဆး

2년 전

အဓိကက ငပိဖုတ္နဲ႔စားရတာေတာင္

ေႏြးေထြးတဲ့လက္တစံုရိွေနရင္

တကယ္ သူေဌးေတြစားရတဲ့

အရသာရိွတာေတြထက္

သာလြန္မယ္ဆိုတာ

ငယ္ အျပည့္အဝေထာက္ခံႏိုင္တယ္ေမာင္

image

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
STEEMKR.COM IS SPONSORED BY
ADVERTISEMENT
Sort Order:  trending

အဟမ္း
စားေကာင္းတယ္ငပိဖုတ္အားေဆး

·

ဟုတ္ပါ့

Hello @htinlinaung! This is a friendly reminder that you have 3000 Partiko Points unclaimed in your Partiko account!

Partiko is a fast and beautiful mobile app for Steem, and it’s the most popular Steem mobile app out there! Download Partiko using the link below and login using SteemConnect to claim your 3000 Partiko points! You can easily convert them into Steem token!

https://partiko.app/referral/partiko

Here's a free vote, just for being you!! Have an amazing day!!

Congratulations @htinlinaung! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You published more than 300 posts. Your next target is to reach 350 posts.

Click here to view your Board
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!