ကေလးသူငယ္ လိင္အၾကမ္းဖက္ခံရျခင္း ျျပသနာ

4년 전

အရြယ္မေရာက္ေသးေသာ ကေလးမ်ားအေပၚ လိင္အၾကမ္းဖက္ျခင္းျပသနာသည္ ယခုႏွစ္ပိုင္းတြင္ ပိုမိုမ်ားျပားလာသည္ကို ျမင္ေတြ႔ေနရသည္။
ကေလးမ်ား ၏ အနာဂါတ္သည္ လံုျခံဳ စိတ္ခ်ရျခင္းမ႐ွိၿပီေလာ။
ျပစ္မူ က်ဴးလြန္သူမ်ားအတြက္ ေပးေသာ ပစ္ဒဏ္သည္ ေပါ့ေလ်ာ့သည္ဟု ထင္ျမင္မိသည္။လိင္အၾကမ္းဖက္ခံရျခင္းေၾကာင့္ အသက္ေသဆံုးရေသာ ကေလးသူငယ္မ်ား၊နစ္နာဆံုးရံႈးရေသာ မိဘမ်ား၊ အသက္မေသဆံုးေသာ္လည္း ဘဝ ေသဆံုးခဲ့ၾကသည္ကိုေတာ့ ျငင္းဆန္၍မရႏိုင္ေပ။

Sex ဟာ လူတိုင္းနဲ႔ မကင္းတာမွွန္ေပမယ့္ စည္းကမ္းရွိေသာ sex ျဖစ္သင့္တယ္လို႔ျမင္မိသည္။အရြယ္မေျမာက္ေသာ ကေလးေတြကို လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အာသာေျဖမူတစ္ခုအတြက္ အသံုးခ်ချဲ့ပီဆိုရင္ ေသခ်ာပါသည္ ဒါ လူမဆန္ေသာ လူမ်ားးလူစိတ္မရွိေသာ လူမ်ားးလို႔ သတ္မွတ္ရမွာပါပဲ။သက္ငယ္မုဒိမ္းမူ ဘယ္လိုအေျခအေနမွာဘယ္လိုအခိ်န္မွာ ေပၚေပါက္လိမ့္မယ္လို႔ ပံုေသ သတ္မွတ္လို႔မရႏိုင္ပါဘူး။

ထို႔အတြက္ေၾကာင့္ အရြယ္မမယ္ကေလးငယ္မ်ားကို တတ္ႏိုင္သေလာက္ မ်က္စိေအာက္မွာ ထားသင့္ပါသည္။ ေစ်းဝယ္ခိုင္းျခင္း မုန္႔ဝယ္စားေစျခင္း တျခားသူစိမ္းမ်ားႏွင့္စိတ္ခ်ျခင္း မ်ားကို ေ႐ွာင္ၾကဥ္သင့္ပါသည္။တခိ်ဳ႕မိဘ မ်ားသည္ မိမိကေလးကို သူစိမ္းတရံစာမ်ားအား ေက်ာင္းႀကိဳခိုင္းျခင္း၊ဟိုဟိုသည္သည္ ထည့္လိုက္ျခင္းမ်ားကို အမူမဲ့အမွတ္မဲ့ ျပဳလုပ္တတ္ၾကသည္။ထို႔သို႔ ျပဳမူျခင္းသည္
အႏၱရာယ္ျဖစ္သည္ဟု ယူဆမိသည္။
ေခတ္ကာလ ေရစီးအရ ဆို႐ွယ္နက္ေဝါ့ ေပၚေပါက္လာသည္ႏွင့္အတူ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအယူအဆအမွားမ်ား၊ ကေလးပံုမ်ားႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အျပဳအမူမ်ား သည္လည္း ပ်ံႏွ့ံလာခဲ့သည္။
ထိုသို႔ပ်ံႏွ့ံလာျခင္းသည္လည္း ကေလးသူငယ္မ်ားအတြက္ အႏၱရာယ္ပင္ျဖစ္သည္။ လူ ဟူသည္ မေကာင္းမူ၌ေမြ႔ေလ်ာ္ၾက၏။မေကာင္းမူကိုစမ္းသပ္ခ်င္ၾက၏။ထိုအခါ အရြယ္မေရာက္ေသးေသာ ကေလးငယ္မ်ားသည္ စိတ္ဆိုးစိတ္ယုတ္တို႔ ၏ ဓားစာခံျဖစ္ခဲ့ၾကရသည္မွာ ရင္နာစရာေကာင္းလွသည္။

သက္ငယ္မုဒိမ္းမူအတြက္ တိက်ခိုင္လံု အၾကံဳးဝင္ေသာ ဥပေဒသည္ အတည္မျဖစ္ေသးဟု ထင္ျမင္မိသည္။ျပစ္မူ က်ဴးလြန္ခဲ့ၾကေသာ မုဒိမ္းေကာင္မ်ားသည္ ေထာင္ဒဏ္ ႏွစ္အနည္းငယ္သာ က်ခဲ့ျၾကသည္။ေထာင္ဒဏ္ႏွစ္႐ွည္ခ်မွတ္ျခင္းသည္ ေပါ့ေလ်ာ့သည္။ထိေရာက္မူမ႐ွိ
သူ႔တို႔၏ မေကာင္းမူ ဆိုးယုတ္မူအတြက္ ျပစ္ဒဏ္လံုေလာက္စြာ ခ်မွတ္ႏိုင္ျခင္း မ႐ွိဟုယူဆမိသည္။ ၃၇၆ ဟု ေခၚေသာ မုဒိမ္းမူသည္ အရြယ္ေရာက္သူမ်ား၌သာ အျဖစ္မ်ားခဲ့သည္။အရြယ္မေရာက္ေသးေသာ ကေလးသူငယ္မ်ားအေပၚ၌က်ဴးလြန္ေသာ လိင္အၾကမ္းဖက္မူကို ႀကီးေလးေသာ ပစ္ဒဏ္အျဖစ္ ေသဒဏ္ခ်မွတ္သင့္သည္ဟုယူဆမိသည္။သက္ဆိုင္ရာအာဏာပိုင္မ်ား
လိင္အၾကမ္းဖက္ခံရျခင္း ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ေပးေစျခင္ပါသည္။သို႔မွသာ ကေလးသူငယ္မ်ားသည္ လူမဆန္ေသာ လူမ်ား၏ လိင္အၾကမ္းဖက္မူမွ ကင္းေဝးမည္ျဖစ္ပါသည္။

ကေလးသူငယ္မ်ားလိင္အၾကမ္းဖက္ခံရျခင္းႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မူအမိ်ဳးမိ်ဳးမွ ကင္းေဝးပါေစ။

@myatlaymon

image

Please follow & vote me.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
STEEMKR.COM IS SPONSORED BY
ADVERTISEMENT