မင္းသိပါေစ

3년 전

မေသခ်ာျခင္းေတြ မ်ားလြန္းတဲ့
ဒီလူ႔ေလာကႀကီးထဲမွာ
ေသခ်ာတာတစ္ခုကေတာ့
ငါ.....
ေန တတ္လာခဲ့ၿပီ
အရင္ကေလာက္ တမ္းတမေနေတာ့ဘဲ
အရင္ကေလာက္ မနာက်င္ေတာ့ဘဲ
အရင္ကေလာက္ ဆုပ္ကိုင္မထားေတာ့ဘဲ
အရင္ကေလာက္ မေမွ်ာ္လင့္ေတာ့ဘဲ

ေရလိုက္လြဲတာလည္း မဟုတ္ခဲ့သလို
ဆုေတာင္းမွားခဲ့တာလို႔လည္း မယူဆခဲ့ဘူး
အရွိတိုင္းေလးပဲ သက္ဝင္ခံစားမိခဲ့တာ။
ျမတ္ႏိုးျခင္းမွာ
လိမ္ညာျခင္းေတြ မပါခဲ့ဘူး
မုသားစကားေတြ မဆိုခဲ့ဘူး
ဒါေတြကို
မင္းသိပါေစေလ။

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
STEEMKR.COM IS SPONSORED BY
ADVERTISEMENT
Sort Order:  trending

wow မိုက္ဒယ္
ရင္တြင္းျဖစ္ကဗ်ာလား ဖတ္လို့ေကာင္းပါတယ္ ဘဒို

·

Thank you @khan5
ဒီလိုပဲရေးလိုက်တာ

Congratulations @nainghtookhant! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 1 year!

Click here to view your Board

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @nainghtookhant! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 2 years!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!