Dlive အေႀကာင္း အနည္းငယ္

3년 전

This is my translation on @dlive 's post to Myanmar Language .I hope that may be a chance for Myanmar language user who want to use the tag #dlive .

images.jpeg

MSC မိသားစု ဝင္မ်ား မဂၤလာပါခင္ဗ်ာ

ယခု post မွာ @dlive ၏ post ကို ဘာသာျပန္ထား ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ယခု post သည္ dlive platform တြင္ ေလ်ွာက္လွမ္းလိုသည္႕ ျမန္မာစာ အသံုးျပဳသူမ်ား အတြက္ information ရရွိေစရန္ အျဖစ္္သာ ရည္ရြယ္ပါသည္။မည္သို႕ ေလ်ွာက္လွမ္းရမည္ကို လမ္းညႊန္ထား သည္႕ user guide တစ္ခု မဟုတ္ပါ။

ကြ်န္ေတာ္တို႕ MSC ၏Leader ျဖစ္ေသာ အစ္ကို @kachinhenry ႏွင္႕ MSC ၏ Admin Team မွ စီစဥ္ေပးသည္႕ တစ္လခ်င္းစီ၏ အေကာင္းဆံုး ဆုရွင္ ျပိဳင္ပြဲတြင္ #myanmar tag အတြင္းမွ ယွဥ္ျပိဳင္ရျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ထို႕အတူ #Dlive tag ကို အသံုးျပဳ၍ stream လုပ္ေဆာင္ေနသူမ်ား( Dlive channel မွ live လႊင္႕ျခင္း) အေနျဖင္႕ #dlivestar tag အတြင္းမွ ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ျပိဳင္ ႏိုင္ပါသည္။Gamer မ်ားအေနျဖင္႕လည္း မိမိေဆာ႕ ကစားသည္႕ game မ်ားကို live လႊင္႕၍ ပါဝင္ ယွဥ္ျပိဳင္ႏိုင္ပါသည္။

Dlive မွာ အျခား အံ႕ႀသေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ရာ ရက္သတၲ ပတ္ ကို စတင္ေနပါျပီ။Dlive platform မွာ အပတ္စဥ္တိုင္း 15 000 ထက္မကေသာ active user မ်ား ပါဝင္လ်က္ ရွိေနျပီ ျဖစ္ပါသည္။

Dlive တြင္ user မ်ားအတြက္ အပတ္စဥ္ ျပိဳင္ပြဲမ်ားကို က်င္းပေပးလ်က္ ရွိေနပါသည္။ေဖေဖာ္ဝါရီ ပထမပတ္ အတြက္ ျပိဳင္ပြဲမ်ားကို ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ေအာက္ပါ Discord channel တြင္လည္း သြားေရာက္၍ စနည္း နာႏိုင္ပါသည္။

https://discordapp.com/invite/vnXQBsM

• 1 - Dlive Stars

ျပိဳင္ပြဲ no 1 မွာ DLive Stars ျဖစ္ပါသည္။Tag အတြက္ #dlivestar ကို အသံုးျပဳရမည္ ျဖစ္ပါ၏။၎ tag မွာ အပတ္စဥ္ dlivestar မ်ားအတြက္ ျဖစ္ပါသည္။
post တင္ရမည္ ကာလအပိုင္းအျခားမွာ 2/2/2018 မွ 2/9/2018 ေန႕အထိ ျဖစ္ပါ၏။

ဆုေႀကး အေနျဖင္႕

@dlive ထံမွ 50% vote [ ၎သည္ ဤpost (မူရင္း
post) ေရးသားေနခ်ိန္တြင္ 600 USD ခန္႕ တန္ေႀကးရွိပါ၏။ေစ်းကြက္ေပၚမူတည္၍ အေျပာင္းအလဲ ရွိႏိုင္ပါသည္။]ေ
• DLiveStarBooster ၏ resteem လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္း
• အပတ္စဥ္ အရည္အေသြး အျမင္႕ဆံုးေသာ post ေရးသားသူမ်ားကို စာရင္းထုတ္ျပန္ေပးျခင္း (တစ္ပတ္လ်ွင္ အမ်ားဆံုး 5 ေယာက္)

စသည္တို႕ကို ခံစားခြင္႕ ရွိမည္ ျဖစ္ပါ၏။

မွတ္ခ်က္ ။ ။

DLive Star’s မ်ားကို ေရြးခ်ယ္သည္႕ေနရာတြင္ ယခု ျပိဳင္ပြဲ သီတင္းပတ္ အတြင္း ပါဝင္ယွဥ္ျပိဳင္ႀကသူမ်ား၏ stream အရည္အေသြးအေပၚ မူတည္၍ ေရြးခ်ယ္သြားမည္ ျဖစ္ပါ၏။၎ ေရြးခ်ယ္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ ပါဝင္ယွဥ္ျပိဳင္သူ မ်ား၏ stream တစ္ခုခ်င္းစီအေပၚ Dlive အဖြဲ႕ဝင္ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ voting မ်ားလည္း ပါဝင္မည္ ျဖစ္ပါ၏။

( Stream ဆိုသည္မွာ Dlive channel ကို အသံုးျပဳ၍ live လႊင္႕ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ Dlive channel သို႕ ဝင္ေရာက္ရန္မွာ မိမိ၏ steemit username ႏွင္႕ pass ကိုအသံုးျပဳရပါသည္။)

• 2 - Better DLive Survey

ျပိဳင္ပြဲ no 2 မွာ Better Dlive Survey ျဖစ္ပါသည္။Tag အတြက္ betterdlive ကို အသံုးျပဳရမည္ ျဖစ္ပါ၏။

D live platform ၏ အရည္အေသြးမ်ား တိုးတက္ရန္ အတြက္ feedback မ်ား လိုအပ္လ်က္ရွိျပီး feedback လုပ္ေဆာင္ေပးေသာ user မ်ားအတြက္ ဆုေႀကးမ်ား ႐ွိေစမည္႕အစီအစဥ္ ျဖစ္ပါသည္။

၎အတြက္ မည္သည္႕ အရာမ်ား လုပ္ေဆာင္ေပးရန္ လိုအပ္မည္ နည္း ။ေအာက္ပါ ေမးခြန္းမ်ားကို ေျဖဆို၍ steemit တြင္ post တစ္ခု ေရးသားရမည္ ျဖစ္ပါ သည္။

  • stream တစ္ခုသည္ ေကာင္း၏ မေကာင္း၏ ကို သင္
    မည္သို႕ ဆံုးျဖတ္မည္နည္း။
  • DLive ႏွင္႕ ပတ္သက္၍ သင္၏ ထင္ျမင္ခ်က္သည္ ဘာပါလဲ။
  • DLive သည္ မည္သို႕ တိုးတက္လာႏိုင္ပါသနည္း။

ထို႕ျပင္ ေအာက္ပါ ေမးခြန္းမ်ားကို အနည္းငယ္ ရွင္းလင္း ေျဖဆိုရန္ လိုအပ္ပါသည္။

  • DLive တြင္ steaming လုပ္ေဆာင္ျခင္းကို အဘယ္႕ေႀကာင္႕ စတင္ခဲ႕ပါသနည္း။
  • သင္၏ streaming သည္ ဘာပါလဲ။
  • အနာဂါတ္ တြင္ သင္၏ stream ကို တိုးတက္လာေစရန္ မည္သို႕ အစီအစဥ္ ရွိပါသနည္း။

၎ no 2 ျပိဳင္ပြဲစဥ္အတြက္ အခ်ိန္ကာလ အပိုင္းအျခားမွာ 2/2/2018 မွ 2/9/2018 ထိ ျဖစ္ပါသည္။

ဆုေႀကးမွာ

  • @dlive ၏ 15-30% vote (post ၏ အရည္အေသြး ေပၚ မူတည္၍)

မွတ္ခ်က္ ။ ။

post မ်ား အားလံုးကို ႀကည္႕ရႈ၍ အရည္အေသြးကို အကဲျဖတ္ကာ Admins မ်ား၏ ေရြးခ်ယ္မႈရရွိေသာ သူမ်ားကို voting ေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ဤျပိဳင္ပြဲအ တြက္ DLive user တစ္ဦးခ်င္းစီသည္ တစ္ႀကိမ္သာ ဆုေႀကးရရွိမည္ ျဖစ္ပါ၏။ယခုျပိဳင္ပြဲတြင္ ပါဝင္ျခင္း မျပဳခင္ အခ်ိန္တြင္ Dlive တြင္ stream လုပ္ေဆာင္ဖူးသူ ျဖစ္ရပါမည္။ပါဝင္ယွဥ္ျပိဳင္သူမ်ားသည္ steemit တြင္ အနည္းဆံုး reputation 35 ႐ွိရပါမည္။

ေက်းဇူးတင္ပါသည္။

SOURCE >> https://steemit.com/dlive/@dlive/new-campaign-announcement
(မူရင္း post ကို အထက္ပါ link တြင္ ဖတ္ရႈႏိုင္ပါသည္)

ဘာသာျပန္သူ >> @shweyaungmyanmar (MSC -049)

received_1951452655181713.png

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
STEEMKR.COM IS SPONSORED BY
ADVERTISEMENT
Sort Order:  trending

တကယ္​တန္​ဖိုး႐ွိတဲ့pot ပါbro

·

ဖတ္ရႈတာ ေက်းဇူးပါ bro

good luck D

·

thank you , friend

good post

တကယ္​့ကို​ေကာင္​းတဲ့ခ်ျပ​ေပးတဲ့သိသင္​့သိထိုက္​တဲ့ပညာ​ေလး​ေက်းဇူးအထူးတင္​ပါတယ္​အကို

·

ပညာ မဟုတ္ပါဘူး bro
အခ်က္အလက္ ေတြ မ်ွေဝတာပါ
ဖတ္ရႈတာ ေက်းဇူးပါဗ်

wow! great post

ေလ့လၾကည့္အံုးမယ္ Thz Bro

·

https://steemit.com/dlive/@thedegensloth/guide-how-to-live-stream-on-dlive-using-obs

အဲဒီမွာ အရင္ ဖတ္ႀကည္႕ပါ bro
ကြ်န္ေတာ္ကေတာ႕
window 7+ မ႐ွိေသးတာရယ္
လိုင္းမေကာင္းတာရယ္
game ေတြလႊင္႕ဖို႕ မေဆာ႕တတ္တာရယ္
အဲတာေတြေႀကာင္႕ စမ္းမႀကည္႕ဖူးေသးပါဘူးဗ်ာ

ေက်းဇူပါbro မ်ွေဝေပးတာအရမ္းဘဲ ေကာင္းပါတယ္

·

ဟုတ္ ဖတ္ရႈတာ ေက်းဇူးပါဗ်

အခုလို post ေတြကို ဘာသာျပန္ေပးတာအလြန္ပဲ အက်ိဳးရွိပါတယ္။ ေက်းဇူးလည္း တင္ပါတယ္။ အမွန္ေတာ့ Steemit မယ္ ျမန္မာေတြအတြက္ မွ် ေဝစရာ အမ်ားႀကီး က်န္ေနပါေသးတယ္။

·

ဟုတ္ကဲ႕ပါ အစ္ကိုႀကီး
ႀကိဳးစားပါ႕မယ္ ခင္ဗ်ာ

သိသင့္တာေလးေတြျပန္ေ၀မ်ွေပးလို႔ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္အကိုေရ..

·

ဟုတ္ကဲ႕ပါ SL

ေက်းဇူးပါ အခုမွ သိတာ

·

ဟုတ္ Mama

ေနာက္လဲျပန္ေပးပါအံုးအစ္ကိုေရ။က်ေနာ္တို႕အသစ္ေတြအတြက္အက်ိဳးရွိပါတယ္။ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။

·

ဟုတ္ကဲ႕ပါဗ်

သိပ္ေတာ့နားမလည္ဘူး ေလ့လာဦးမွပဲ Post ကလည္း Save မရတာ ခက္တယ္္

·

try ႀကည္႕ပါဦး အာကာ

မ်ွေဝတ့ဲအတြက္ ေက်းဇူးပါ

·

ဟုတ္ မစု

Thanks par bro.

ဆရာတုိ႔ မွာ Newbirs မ်ားႏွင့္ အခ်ိန္ေပးေနရခ်ိန္တြင္ယခုလုိရွာေဖြ တင္ျပေပးျခင္းကုိ အထူးေက်းဇူးတင္ပါတယ္သားေရ၊ က်န္ ဘာသာစကားကၽြမ္းက်င္သူမ်ားကုိလည္း ရွာေဖဖတ္ရႈ႕ကာ ဘာသာျပန္ေပးႏုိင္ရန္ တုိက္တြန္းလွ်က္ရွိပါတယ္ဗ်ာ...

·

ဟုတ္ကဲ႕ပါ ဆရာ
ႀကိဳးစားပါ႕မယ္ ခင္ဗ်