မူလတန္းအဆင့္မွစ၍ ကိုယ္က်င့္သိကၡာျမွင့္တင္ေရး

4년 전

မူလတန္းအဆင့္မွစ၍ ကိုယ္က်င့္သိကၡာျမွင့္တင္ေရးအတြက္ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္က အစီအစဥ္ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား ေရးဆြဲေန


image

image
ယခု ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင္ႏွစ္အတြင္း အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးႏွင့္ပတ္သက္ ၍ မူလတန္းအဆင့္မွစတင္ကာ ကိုယ္က်င့္သိကၡာျမွင့္တင္ေရးကို သင္ၾကားေပးႏိုင္ေရးအတြက္ ျပ႒ာန္းခ်က္အစီစဥ္မ်ား ေရးဆြဲလ်က္ရွိၿပီး တႏိုင္ငံလံုးရွိ မူလတန္းေက်ာင္းမ်ားသို႔ မၾကာမီ ေပးပို႔သင္ၾကားသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ဦးေအာင္ၾကည္က ေျပာသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိင္ငံ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းခ်ဳပ္ (UMFCCI)တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ အဂတိလိုက္စားမႈ ဆန္႔က်င္ျခင္း ပူးတြဲေၾကညာခ်က္ေရးထိုးပြဲႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားဆိုင္ရာ က်င့္၀တ္မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးလာေစျခင္း ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ယင္းကဲ့သို႔ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“အခု စတုတၳအႀကိမ္ ဥပေဒျပင္ဆင္တဲ့အထဲမွာလည္းပဲ ဒီအဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ မူလတန္းပညာေရးကေနစၿပီးေတာ့ ကိုယ္က်င့္သိကၡာ ျမွင့္တင္ေရးလုပ္ငန္းေတြကို ေဆာင္ရြက္သြားဖုိ႔ဆိုတဲ့ ျပ႒ာန္းခ်က္ပါရွိလာတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္တခုကေတာ့ ဒီမွာ တခ်ိန္တည္း တၿပိဳင္တည္း ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ကိစၥကေတာ့ ဒီကေလးသူငယ္ေတြမွာေပါ့။ Edutainment ေပါ့၊ အဂတိလိုက္စားမႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ကိုယ္က်င့္သိကၡာ မပ်က္ျပားရေအာင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ပညာေပးေဖ်ာ္ေျဖေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေတြ၊ ဒါေတြကိုလည္းပဲ စတင္ၿပီးေတာ့ ေဆာင္ရြက္ေနၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ အခုဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာရွိတဲ့ မူလတန္းေက်ာင္းတိုင္းကို ဒီ Edutainment Program ေတြကို ျဖန္႔ေ၀ေပးႏိုင္ဖို႔အတြက္ ျပဳစုေနတာ ဒီလထဲေလာက္ဆိုရင္ ၿပီးစီးေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ လာမယ့္ တစ္လ၊ ႏွစ္လေလာက္အတြင္းမွာ ျပည္တြင္းမွာရွိတဲ့ မူလတန္းေက်ာင္းေတြကို အစြန္အဖ်ားေက်ာင္းေတြအထိ အကုန္ေရာက္ေအာင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ပို႔ေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္”ဟု ဦးေအာင္ၾကည္က ေျပာသည္။

အဆိုပါ ကိုယ္က်င့္သိကၡာျမွင့္တင္ေရး ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို စာအုပ္အျဖစ္ ထုတ္ေ၀၍ အဂတိလိုက္စားမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ျဖစ္ပြားလာႏိုင္သည့္ ကိုယ္က်င့္သိကၡာထိန္းသိမ္းေရး၊ ႐ိုးသားေျဖာင့္မတ္မႈ၊ မွန္မွန္ကန္ကန္ ေျပာဆိုမႈ၊ မွ်မွ်တတလုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္မႈစသည့္ အခ်က္မ်ားမွ စတင္ကာ သင္ၾကားသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆက္ေျပာသည္။

ေအာင္မွဴး

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
STEEMKR.COM IS SPONSORED BY
ADVERTISEMENT
Sort Order:  trending

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by thaelay from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.