ကြ်န္ေတာ္၏ အေတြးအျမင္ေလးမ်ား

3년 전

flat,750x1000,075,t.u4.jpg

Image Credit Source

လူတစ္ေယာက္၏ စိတ္မွာ ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္း ၊ စိတ္ညစ္ျခင္းမ်ားျဖင့္ အၿမဲျပည့္ႏွက္ေနၾကပါလိမ့္မည္။ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေလာကလူသားမ်ားသည္ အတၱေလာဘႀကီးၾကသူမ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဘယ္ေသာအခါမွ်ေရာင့္ရဲျခင္းျဖင့္ ေက်နပ္ေနသူမ်ားမဟုတ္သည္ကေတာ့ အမွန္ပင္ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္းမ်ား ၊ စိတ္ညစ္ျခင္းမ်ားသည္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကိုယ္တိုင္ျပဳလုပ္ၾကေသာေၾကာင့္သာ ျဖစ္ေပၚလာရျခင္းျဖစ္ပါသည္။မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ် ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို ေပ်ာ္ရႊင္ေအာင္ ၊ စိတ္ညစ္ေအာင္လာေရာက္ျပဳလုပ္ျခင္းမ်ား မဟုတ္ခဲ့ၾကပါ။ထိုေပ်ာ္ရႊင္ျခင္း ၊ စိတ္ညစ္ျခင္းမ်ားကို ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ ေလာဘေတြ ၊ ေဒါသေတြ ၊ ေမာဟေတြန႔ဲဘဲ စုေပါင္းကာဖန္တီးေနၾကျခင္းမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။
ကၽြန္ေတာ္၏ ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္းမ်ားကို ခံစားရခ်ိန္မ်ားသည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ မိမိလိုခ်င္ေသာ အရာ၀တၳဳမ်ားကို ပိုင္ဆိုင္ရျခင္း ၊ မိမိျပဳလုပ္လိုက္ေသာ အေၾကာင္းကိစၥမ်ားေအာင္ျမင္ျခင္းအစရိွေသာ ေကာင္းက်ိဳးလကၡဏာမ်ားကို ဆုပ္ကိုင္ႏိုင္ခ်ိန္မ်ားတြင္ ျဖစ္ေပၚၾကေပလိမ့္မည္။ထိုအေၾကာင္းကိစၥအျခင္းအရာမ်ားႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္ေသာ အက်ိဳးလကၡဏာမ်ားကို ပိုင္ဆိုင္ခံစားရခ်ိန္ကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔အားလံုး စိတ္ညစ္စရာမ်ားကို ခံစားၾကပါေတာ့သည္။ထိုသုိ႔ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္းမ်ား ၊ စိတ္ညစ္ျခင္းမ်ားကို အေကာင္းဆံုးအေနအထားျဖင့္ လက္ခံႏိုင္ရန္ကေတာ့ ေရာင့္ရဲျခင္းရိွမွသာ ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ေရာင့္ရဲျခင္းမရိွႏိုင္ေသးသမွ် ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္းမ်ား ၊ စိတ္ညစ္ျခင္းမ်ားကို လက္ခံပိုင္ဆုိင္ေနၾကရေပဦးမည္။
ကၽြန္ေတာ္တို႔ ထိုသို႔ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္း ၊ စိတ္ညစ္ျခင္းမ်ားကို ေရာင့္ရဲျခင္းျဖင့္ လက္ခံႏိုင္ဖို႔ရန္အတြက္ အေတာ္ကိုက်င့္ႀကံအားထုတ္ရေပလိမ့္မည္ဟုေတာ့ ယံုၾကည္မိပါသည္။ကၽြန္ေတာ္၏ အသိတစ္ခုအျမင္ျဖင့္ေျပာရမည္ဆုိလွ်င္ ယခုေခတ္တြင္ပိုမိုခက္ခဲလိမ့္မည္ဟု ထင္ျမင္ယူဆမိပါသည္။လြန္ခဲ့ေသာ အတိတ္ကာလမ်ားက ကၽြန္ေတာ္တို႔လူသားမ်ား ယခုေခတ္ကာလထက္ ပိုမိုရိုးသား ၊ သစၥာရိွၾကသူမ်ားဟု ၾကားသိခဲ့ေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ထိုေခတ္ထိုအခါ လူသားမ်ားသည္ တစ္ဦးအေပၚတစ္ဦး ရိုေသကိုင္းရိႈင္းကာ စည္းလံုးညီညြတ္ေသာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း ၊ အသိုင္းအ၀န္းတစ္ခုအျဖစ္ေနထိုင္ခဲ့ၾကသည္ဟုလည္း ေရွးလူႀကီးမ်ားေျပာျပခ်က္အရ ကၽြန္ေတာ္တို႔ၾကားနာခဲ့ဖူးပါသည္။IMG_5389.jpg
Image Credit Source
ယခုေခတ္ကာလအခ်ိန္မ်ားတြင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေနထိုင္ေသာ ပတ္၀န္းက်င္မ်ားသည္ အရင္ကနဲ႔လံုး၀ကြဲျပားျခားနားသြားေပေတာ့သည္။ယခုအခ်ိန္တြင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ပတ္၀န္းက်င္ရိွ လူသားမ်ားသည္ ပိုမိုကာ ေလာဘ ၊ ေဒါသ ၊ ေမာဟမ်ားႀကီးထြားလာကာ စည္းလံုးမႈၿပိဳကြဲေနေသာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း ၊ လူ႔အသိုင္းအ၀န္းအသြင္သို႔ တစ္ေန႔တစ္ျခား ကူးေျပာင္းလာသည္မ်ားကို ေတြ႔ျမင္ေနၾကရပါေတာ့သည္။ထုိသို႔အသြင္ကူးေျပာင္းလာရျခင္းမ်ားမွာ မိမိတို႔ရရိွပိုင္ဆိုင္ေနေသာ အက်ိဳးရလဒ္မ်ားကို ေရာင့္ရဲျခင္းျဖင့္လက္ခံႏိုင္ျခင္းမရိွေသာေၾကာင့္ျဖစ္ၾကရေပလိမ့္မည္။
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ လက္ရိွေခတ္ကာလအေနအထားအရ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လူသားမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားသည္ တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦးၿပိဳင္ဆိုင္မႈမ်ားပိုမိုျပင္းထန္လာၾကပါေတာ့သည္။ထိုသို႔ျပင္းထန္လာျခင္းမ်ားမွာ ေကာင္းေသာလကၡဏာဟု ကၽြန္ေတာ္မျမင္ေတာ့ေပ။ထိုသို႔ၿပိဳင္ဆိုင္မႈျပင္းထန္လာသည္ႏွင့္အမွ် ေလာဘမ်ားပိုမိုႀကီးထြားလာၾကသည္ဟုသာ ကၽြန္ေတာ္ျမင္မိပါေတာ့သည္။
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရပ္ကြက္မ်ားတြင္ မိမိပတ္၀န္းက်င္ကို မိမိအရင္ဆံုးေတြးၾကည့္ၾကလွ်င္ ပိုမိုထင္သာျမင္သာ ရိွေပလိမ့္မည္။ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေနထိုင္က်က္စားၾကေသာ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္မ်ားတြင္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ တစ္စံုတစ္ခုကိုရယူပိုင္ဆိုင္လွ်င္ျဖင့္ အျခားတစ္ဦးမွလည္း ပိုင္ဆုိင္လိုစိတ္မ်ားျဖစ္ေပၚလာပါေတာ့သည္။ထုိသို႔ပိုင္ဆုိင္လိုေသာေၾကာင့္လည္း ထိုသူထက္ပိုမိုသာလြန္ေသခ်ာမည့္နည္းလမ္းမ်ားကို ရွာေဖြလာၾကပါေတာ့သည္။ထိုသို႔ရွာေဖြေသာအခါမ်ားတြင္ ေကာင္းေသာနည္းလမ္းျဖင့္ ရွာေဖြသူမ်ားရိွသလို ၊ မေကာင္းေသာနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ရွာေဖြသူမ်ားလည္းရိွၾကျပန္ပါသည္။ထိုသို႔သူ႔ထက္ငါ အၿပိဳင္အဆိုင္ရွာေဖြၾကေသာအခါ မိမိေသခ်ာေအာင္ျပဳလုပ္လိုက္ေသာ နည္းလမ္းျဖင့္ ေအာင္ျမင္သြားပါက ၀မ္းသာၾကည္ႏူးေပ်ာ္ရႊင္ၾကသလို ၊ မိမိအားကိုးလိုက္ေသာ နည္းလမ္းျဖင့္လႊဲေခ်ာ္သြားပါကလည္း စိတ္ညစ္ျခင္းမ်ားစြာျဖင့္ ေနမထိထိုင္မသာျဖစ္ၾကရပါေတာ့သည္။
လူ႔ပတ္၀န္းက်င္ရိွလူသားမ်ားသည္ အမ်ားသူငါရယူပိုင္ဆိုင္သလုိ ကိုယ္လည္းပိုင္ဆိုင္လိုၾကသည္။ပိုင္ဆိုင္လိုသည္မ်ားတြင္ မိမိရယူပိုင္ဆိုင္မည့္အရာမ်ားသည္ အမ်ားသူငါထက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္လိုၾကျပန္ေပသည္။ထိုသို႔မိမိတို႔ရယူပိုင္ဆိုင္ၾကေသာ အရာမ်ားသည္ ေကာင္းမြန္ျခင္း ၊ ေက်နပ္ႏွစ္သက္ျခင္းမ်ားမရိွလွ်င္ တစ္ဦးအေပၚတစ္ဦး မနာလို၀န္တိုစိတ္မ်ားေပၚေပါက္လာကာ ေနရင္းထိုင္ရင္းျဖင့္ပင္ စိတ္ညစ္မႈမ်ားကို ခံစားေနၾကရေပေတာ့သည္။ထိုသို႔လူ႔သဘာ၀ လူ႔ေလာဘေၾကာင့္ပင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔လူသားမ်ား ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္း ၊ စိတ္ညစ္ျခင္းမ်ားကို ခံစားေနၾကရျခင္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။

Very_Angry_Emoji_7f7bb8df-d9dc-4cda-b79f-5453e764d4ea_large.png

Image Credit Source
ပတ္၀န္းက်င္အတြင္းေတြ႔ရိွရသည္မ်ားက တစ္ခ်ိဳ႕ဆိုလွ်င္ ဘာမဟုတ္ေသာကိစၥေလးမ်ားကို ၾကားမိသည္ႏွင့္ စိတ္မထိန္းႏိုင္ဘဲ ေဒါသေၾကာင့္ လုပ္မိလုပ္ရာလုပ္မိၾကျပန္သည္။တကယ္ဆို မိမိအတြက္ တစ္စံုတစ္ရာ အက်ိဳးမျဖစ္ထြန္းေသာ ကိစၥမ်ားအတြက္ ၾကားမိျမင္မိသည္မ်ားကို စိတ္ထိန္းကာ ကာကြယ္ေရာင့္ရဲႏိုင္မည္ဆိုလွ်င္ မလုိအပ္ေသာ အမွားမ်ားျဖစ္လာၾကမည္မဟုတ္ေတာ့ေပ။တကယ္တမ္းေတာ့ ေရာင့္ရဲထိန္းသိမ္းႏိုင္ျခင္းမရိွသည့္အတြက္ ေဒါသမ်ားျဖစ္ကာ စိတ္ညစ္ျခင္းမ်ားအသြင္သို႔ ကူးေျပာင္းသြားၾကေပေတာ့သည္။ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ထိုေဒါသမ်ားေၾကာင့္ ပိုမိုၾကမ္းတမ္းခက္ထန္လာၾကကာ တစ္ဦးအေပၚတစ္ဦးခ်စ္ခင္စည္းလံုးလုိစိတ္မ်ားပေပ်ာက္ကာ မနာလိုမုန္းထားစိတ္မ်ားပိုမိုျပန္႔ပြားေနၾကပါေတာ့သည္။ထုိ႔ေၾကာင့္လည္း အရင္တုန္းကလိုမ်ိဳးပတ္၀န္းက်င္မ်ားႏွင့္ ယခုပတ္၀န္းက်င္မ်ားသည္ မတူညီကြဲျပားသြားၾကျခင္းမ်ားျဖစ္ၾကေပလိမ့္မည္။download.jpg
Image Credit Source
ပတ္၀န္းက်င္ရိွတစ္ခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ားဆိုလွ်င္လည္း သူတစ္ပါး၏အက်ိဳးစီးပြား ပ်က္ျပားဖို႔ရန္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေခ်ာက္တြန္းေျပာၾကသူမ်ားလည္း ရိွၾကျပန္သည္။သူ႔တို႔၏တိုက္ခိုက္ျခင္းေၾကာင့္ အျခားသူမ်ား ပ်က္စီးသြားသည္မ်ားကို ျမင္လွ်င္ျဖင့္ အားရ၀မ္းသာေက်နပ္တတ္သူမ်ားလည္းရိွေနၾကျပန္ပါသည္။ထိုသို႔သဘာ၀တရားမ်ားျဖင့္ ျပည့္ႏွက္ေနေသာ ကၽြန္ေတာ္တို႔လူသားမ်ားသည္ ေရာင့္ရဲျခင္းဟူေသာ သေဘာတရားကို လိုက္နာက်င့္သံုးႏိုင္စြမ္းအားနည္းေနသည္မ်ားကေတာ့ အလြန္ပင္စိတ္မေကာင္းစရာမ်ားျဖစ္ေနပါေတာ့သည္။ထိုသို႔ေရာင့္ရဲျခင္းမ်ား မရိွႏိုင္ေသးသမွ်ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ပတ္၀န္းက်င္ရိွလူသားမ်ားသည္ ေလာဘ ၊ ေဒါသ ၊ ေမာဟမ်ားျဖင့္ ထုဆစ္ထားေသာ ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္း ၊ စိတ္ညစ္ျခင္းမ်ားကို ဆက္လက္ခံစားေနၾကရေပလိမ့္မည္။happy-face_veer_3x4_0.jpg
Image Credit Source
ထို႔ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ Steemit မွ မိတ္ေဆြညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမမ်ားလည္း မိမိပိုင္ဆိုင္ရေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားအေပၚ ေရာင့္ရဲႏိုင္ျခင္းျဖင့္ ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္းမ်ားကိုသာ ပိုင္ဆိုင္သူမ်ားျဖစ္ႏိုင္ၾကပါေစဟုဆုေတာင္းရင္း ကၽြန္ေတာ္၏အေတြးအျမင္ေလးမ်ားကို ေခတၱနိဂံုးခ်ဳပ္ပါရေစ။

စာဖတ္သူမိတ္ေဆြမ်ားအားလံုး ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာက်န္းမာခ်မ္းသာၾကပါေစ။

Writter @theinzawlin
MSC – 128

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
STEEMKR.COM IS SPONSORED BY
ADVERTISEMENT
Sort Order:  trending

​ေလာဘ​ေတြ ​ေဒါသ​ေတြ ​ေရာ​ေနာ​ေနရင္​​ေတာ့ ​ေပ်ာရႊင္​မူကနည္​းပါးလာတာ​ေပါ့။

·

ေလာဘ ေဒါသ ေမာဟေတြကို ေျဖေဖ်ာက္ႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားရေပမည္

အေရးအသား ေကာင္းတာ😃

·

ေက်းဇူးပါဗ်

အ​ေတြး​ေကာင္​း အ​ေရး​ေကာင္​းပဲဗ်

·

တကယ္ကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ဗ်ာ

  ·  3년 전

အေရးအသားကေတာ့ ေကာင္းပါ႔ႀကိဳးစားရမွာေပါ့ ကိုသိန္းေရ ေရာင့္ရဲႏိုင္ဖို႔😊

·

ဟုတ္တာေပါ့ မမရယ္

သူမ်ားေပ်ာ္ေနတာကိုျမင္ရင္ပဲ စိတ္ခ်မ္းသာပါတယ္ဗ်ာ😊😊

·

အေကာင္းျမင္စိတ္ရွိဖို႔ အေရးႀကီးပါတယ္ဗ်

ၿဖစ္​ခ်င္​တဲ့စိတ္​နဲ႔ႀကိဳးစားတာ​ေကာင္​းပါတယ္​...​​ေလာဘစိတ္​နဲ.ဆိုအဆင္​မ​ေျပဘူး....​ေကာင္​း​ေသာအ​ေတြးအျမင္​ပါ....

·

အခုေခတ္လူေတြက ေလာဘအတၱသမားေတြပိုမ်ားေနပါတယ္ အစ္မရယ္

ျပိုငိဆိုင္မွုေတြျပင္းထန္တဲ႕ေခတ္ႀကီးထဲေရာက္လာေန
ပါျပီ သူတစ္ပါကိုမထိခိုက္တဲ႕ မ်ွတညီညြတ္တ႕ဲ အရည္ေသြး႐ွိဖို့ မိမိဖါသာတည္ေဆာက္ေနရမွာပါ

·

သူတစ္ပါးကို မထိခိုက္ေအာင္ အကုန္ဆင္ျခင္ၾကရင္ေတာ့ အေကာင္းဆံုးေပါ့ အစ္ကိုရယ္

အမွန္ပါဘဲ KTေရ
ျပိဳင္ဆိုင္မႈေတြ ေလာဘေတြရွိေနလို႔သာ ေပ်ာ္ရႊင္မႈေတြ တျဖည္းျဖည္းေလ်ာ့ပါးလာရတာပါ

·

ဒါေပါ့ခြယ္

·
·

တကယ္ကို စိတ္ညစ္စရာေတြသာျမင္ေနရပါတယ္ အစ္မရယ္

ရွိတာနဲ႔ တင္းတိမ္ေရာင့္ရဲ မွ ု မရွိသေရြ႕ စိတ္ဆင္းရဲေနရအံုးမွာဘဲဗ်ာ

·

အမွန္ပါဘဲ ညီေလးရယ္

မနာလိုဝန္‌တို ျခင္‌း‌ေတြန႕ဲ ၿပိဳင္‌ဆိုင္‌‌ေနၾကတာ။မုဒိတာ‌ေလး ထားနိုင္‌ရင္‌ သိပ္‌‌ေကာင္‌းမွာဘဲ‌ေနာ္‌ညီ။

·

မုဒိတာေလးသာ ပြားႏိုင္ၾကမယ္ဆိုရင္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ပတ္ဝန္းက်င္ေလးဟာ ေတာ္ေတာ္ကိုၿငိမ္းခ်မ္းသြားမွာဘဲဗ်ာ

ေလာဘ ေဒါသ ေမာဟ ေတြ
ျပည့္ႏွက္ေနတဲ့ ကမ႓ာမွာ ရွင္သန္ေနထိုင္ေနျကရတဲ့ ဘဝေတြပါ

·

ဒီအထဲကမွ ေရာင့္ရဲႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားေနထိုင္ၾကမယ္ အစ္ကိုရယ္

ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္း စိတ္ညစ္ျခင္းစေသာအေျခအေနေတြဟာ မိမိ၏ေရာင့္ရဲနုိင္ျခင္းအေပၚမူတည္ေနတယ္ဆုိတာေလး ကုိ သေဘာက်နွစ္သက္မိပါတယ္။ေနာက္ျပီး အခ်ိန္ကာလအလုိက္ ေျပာင္းလဲသြားတဲ႔အေျခအေနနဲ႔ တင္ျပေရးသားထားတာ မိမိေပးခ်င္တဲ႔အေျကာင္းအရာကုိ ပုိမုိ ေပၚလြင္ေစပါတယ္။မွတ္သားစရာေကာင္းေသာ post ပါအစ္ကုိ

·

ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ ကိုသန္႔ဇင္

မန္ ့ေနာက္က်တာ sorry ပါ

·

ရပါတယ္ အစ္မရယ္

ဒီလိုအေတြးအျမင္ေကာင္းေတြ..ေရးသားျခင္းဆိုတာလည္း..ေလာကႀကီးေကာင္းက်ိဴးအတြက္တည္ေဆာက္ျခင္း
ပါဘဲ။တဦး..တေယာက္မွစ၍..သိပီး..ေနာက္တဦး..ေနာက္တေယာက္..သိ..သိသြားေလ..အက်ိဴး႐ွိေလပါဘဲ။

·

အန္တီရဲ႕ comment ေၾကာင့္ ေရးရက်ိဳးနပ္ပါျပီဗ်