ခရီးတစ္ေထာက္

3년 전

ဒီေန႔က ရံုးပိတ္ရက္လည္းျဖစ္ေနေတာ့ ခရီးေလးဘာေလးထြက္ျဖစ္တာေပါ့ေနာ္ အခုလည္း Post တစ္ခုေလာက္ တင္ခ်င္ေနေတာ့ လမ္းခရီးတြင္ ရိုက္လာမိတာေလးကို အရင္တင္လိုက္ပါမယ္ အိမ္ကိုျပန္ေရာက္မွ ဘယ္ကိုသြားခဲ့တယ္ဆိုတာေလး အေသအခ်ာတင္ေပးပါေတာ့မယ္ အခုေတာ့ ခရီးတစ္ေထာက္ ထမင္းစားရင္း ပို႔စ္တစ္ခု တင္ထားခဲ့ပါမယ္ IMG_20180512_112129.jpg

Writter @theinzawlin
MSC - 128

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
STEEMKR.COM IS SPONSORED BY
ADVERTISEMENT
Sort Order:  trending

ေကာင္းပါျၿပီဗ်ာ😄😄

ဟုတ္ကဲ့ သိခ်င္လာၿပီး.. ေနာက္ပုိစ့္က😂😂😂

Congratulations @theinzawlin! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of posts published

Click on any badge to view your own Board of Honor on SteemitBoard.

To support your work, I also upvoted your post!
For more information about SteemitBoard, click here

If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Upvote this notification to help all Steemit users. Learn why here!

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by theinzawlin from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

  ·  3년 전

သာယာသားေအ့ လွေတ😊

ဖတ္​ဖို႔​ေစာင္​့​ေနပါ့မယ္​