မဟာဘုတ္နည္းျဖင့္ အမည္ေပးျခင္း Tin Hlaing Oo(Thayet)

3년 전


http://steemitboard.com/@tinhlaingoo/commented.png
ျမန္မာစတီးမစ္မိတ္ေဆြမ်ား က်က္သေရမဂၤလာအေပါင္ႏွင့္ ျပည့္စုံၾကပါေစ….
အမည္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေျပာရန္တစ္ခုရွိပါေသးသည္။ အမည္တြင္ စာလုံး အေရအတြက္ မည္မွ်ပင္ရွိပါေစ နာမည္အရင္းလုံး ႏွင့္ ေနာက္ဆုံးအလုံးသာ အဓိက ျဖစ္ပါသည္။ နာမည္အရင္းလုံး သည္ အတၱ (မိမိိ)အတြက္ ျဖစ္၍ ေနာက္ဆုံး စကားလုံး သည္ ပရ(အိမ္ေထာင္ဖက္အတြက္)ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ျပင္ မိတ္၊ ရန္၊ ဥဒါသိန္ တုိ႔ကုိလည္း သိရွိေနရန္လုိအပ္ပါသည္။

(၂) ပကၡ အမည္
သဟဇ အမည္ရႏုိင္ေသာ အတြဲမ်ားကုိ ေအာက္မွာ ေဖၚျပလုိက္ပါတယ္။

ပုတိ ႏွင့္ အထြန္း အိမ္
အထြန္း ႏွင့္ ပုတိ အိမ္

ဘဂၤ ႏွင့္ ဘဂၤ အိမ္
ႏွစ္ထပ္

သုိက္ ႏွင့္ ရာဇ အိမ္
ရာဇ ႏွင့္ သုိက္အိမ္
အခုေဖၚျပခဲ့သည့္ အိမ္မ်ားမွ ၿဂဳိလ္မ်ားကုိ တြဲလွ်က္ နာမည္မွည့္ပါက ပကၡ အမည္ဟုေခၚဆုိႏုိင္ပါသည္။ အတၱ ႏွင့္ ပရ ရန္ဖက္ျဖစ္ခဲ့လွ်င္ ရန္ျဖစ္ခဲ့လွ်င္ အိမ္တြင္းေရး၊ အိမ္ေထာင္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ စိတ္ဆင္းရဲစရာမ်ားႀကဳံေတြ႔ရ မည္ျဖစ္ ပါသည္။ မိမိလုိခ်င္ေသာဘဝကုိ ရႏုိင္မည္မဟုတ္ပါေပ။
အတၱႏွင့္ ပရ မိတ္ၿဂဳိလ္ျဖစ္လွ်င္ အဆုိးသက္သာပါလိမ့္မည္။ ရုပ္ႏွင့္ အမည္ မကုိက္ညီလွ်င္ အိမ္ေထာင္ပ်က္ျခင္း၊ လူႀကီးမ်ားကခြဲျခင္း၊ အိမ္ေထာင္ေရးေဖါက္ျပန္ ျခင္းမ်ားကုိႀကဳံေတြ႔ရမည္။ ေသခ်ာသည္မွာ ပကၡမိေသာ အမည္မ်ားမွာ အိမ္ေထာင္ေရး အဆင္ေျပမႈအားနည္းျခင္းပဲ ျဖစ္ပါသည္။
(၄) ဥပဒိ အမည္

အဓိပတိ ႏွင့္ ရာဇ အိမ္
ရာဇ ႏွင့္ အဓိပတိ အိမ္
ဤနာမည္ အမ်ဳိးအစားတြင္ အတၱ ႏွင့္ ပရသည္ ရန္ၿဂဳိလ္လည္းျဖစ္မည္ ပါပ လည္းျဖစ္မည္ဆုိလွ်င္ အသက္ေဘးအႏၱရာယ္ႀကဳံေတြ႔ရသည္အထိ ဥပဒ္ျဖစ္ႏုိင္သည္။ သူတပါး၏ လုပ္ႀကံခံရသည္မ်ဳိး၊ အရြယ္မတုိင္မီ အႏၱရာယ္ႀကဳံေတြ႔ရသည္မ်ဳိး၊ ထိခုိက္ဒဏ္ရာရသည္မ်ဳိး ႀကဳံေတြ႔ရ တတ္သည္။
ေသာမၿဂဳိလ္ႏွင့္မွည့္လွ်င္ သူတပါးေၾကာင့္ဥပဒ္ႀကဳံရတတ္သည္။ မည္သုိ႔ပင္ ဆုိေစကာမူ ဥပတိနာမည္မ်ဳိးကုိ မွည့္ေခၚခဲ့လွ်င္ သူတပါး၏ ဒုကၡေပးျခင္းမ်ဳိးကုိ ခံရ တတ္ပါသည္။
က်န္ရွိေနေသာ ဆန္႔က်င္အမည္ႏွင့္အာေမတိတ္ အမည္မ်ားကုိ ဆက္လက္တင္ျပ ပါမည္။
Steemit Myanmar အခ်င္းခ်င္း ေမတၱာစိတ္ျဖင့္လက္တြဲေခၚေဆာင္ ေအာင္ျမင္ၾက ပါေစ။
Steemit Myanmarအားလုံးကုိခ်စ္တဲ့
Author Tin Hlaing Oo
10061203

MSC No. 069
Acknowledgment, Manually Written.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
STEEMKR.COM IS SPONSORED BY
ADVERTISEMENT
Sort Order:  trending

Warning! This user is on my black list, likely as a known plagiarist, spammer or ID thief. Please be cautious with this post!
If you believe this is an error, please chat with us in the #cheetah-appeals channel in our discord.

·

Thank you for warning to manually written this post.Please make sure to study astrology.

​ေက်းဇူးပါဆရာအသိ​ေတြတိုး​ေစပါတယ္​

Posted using Partiko Android

ေပးၿပီးသား အမည္ မေကာင္းတာကို မေျပာင္းဘဲ ေကာင္းေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္ရပါမလဲ ျဆာ

Posted using Partiko Android

·

လုပ္လုိ႔ရပါတယ္ဗ်ာ။

ဆာတင္ပို႔စ္မတင္ေသးပဲ discord မွာသြားရွင္းေပးပါ

·

သူတုိ႔ေျပာတဲ့အတုိင္းလုိက္ျပင္ေပးထားတာပဲ၊ ျပင္တဲ့အေၾကာင္းလဲေျပာထားတယ္။

Congratulations @tinhlaingoo! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You published a post every day of the week

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

SteemitBoard Ranking update - Steem Power, Followers and Following added

You can upvote this notification to help all Steemit users. Learn why here!

ဟယ္လိုု ဆရာ