(၁)ၾကြင္း စေနအထြန္းဖြားဥာဥ္ Tin Hlaing Oo(Thayet)

3년 전


ျမန္မာစတီးမစ္မိသားစုဝင္မ်ား က်က္သေရမဂၤလာအေပါင္းႏွင့္ျပည့္စုံၾကပါေစ….

(၁) ၾကြင္း စေနအထြန္း ဖြားဥာဥ္

(၁)ၾကြင္း စေနအထြန္းဖြားဥာဥ္သည္ စေန(၀)ဂဏန္း၏ တန္ဖုိးအရ “ထင္ေပၚ ေလာဘ၊ စပ္စု” ျဖစ္သည္။ အထြန္းအိမ္ ေနရာ၏ သေဘာမွာ “ထင္ေပၚ စပ္စု၊ ၾကြားဝါ” ျဖစ္သည္။


ထုိ႔ေၾကာင့္ (၁)ခုၾကြင္း စေနအထြန္းဖြားဥာဥ္သည္ ထင္ေပၚေလာဘ ႏွင့္ ထင္ေပၚစပ္စုၾကြားဝါ အင္အားႏွစ္ခုေပါင္းသည့စရုိက္ျဖင့္ သြားလာ လႈပ္ရွား ေနထုိင္ ပါက ေနရာတစ္ကာပါဝင္တတ္ၿပီး ႏွမ္းျဖဴးသည့္သေဘာမ်ဳိး လုပ္တတ္မည္။ ေပါ့ေပါ့တန္တန္ ေျပာဆုိ လုပ္ကုိင္တတ္မည္။ ဟိတ္ဟန္ေကာင္းျခင္း၊ ဟန္ေဆာင္ျခင္း၊ ဂုဏ္မက္ကာ အၾကြားသန္မႈတုိ႔ေၾကာင့္ အရွက္တကြဲ အက်ဳိးနဲ ျဖစ္ရေပမည္။
ထုိအဖြားဥာဥ္စရုိက္မ်ဳိး အတုိင္းျပဳမူေနထုိင္ၾကပါက အနီးကပ္ပူးတြဲသမွ် လူအမ်ားႏွင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အိမ္အတြင္းအတူေန မိဘအုပ္ထိန္းသူ၊ ညီအစ္ကုိ ေမာင္ႏွစ္မမ်ားႏွင့္ ေသာ္လညး္ေကာင္း၊ ဆန္႔က်င္မႈ၊ မသင့္ျမတ္မႈမ်ား ျဖစ္ၾကရသည့္ အျပင္ရည္ရြက္ခ်က္၊ ပညာမ်ားပါထိခုိက္ၾကရသည္။ မိတ္ေဆြအေပါင္းအသင္းမ်ားႏွင့္ အိမ္ေထာင္ဖက္သားသမီး အတူေနမ်ားအေပၚ ထင္ေပၚေလာဘ စပ္စုလုိေသာ စိတ္ႏွင့္စိတ္ႏွင့္ ဆက္ဆံမႈမ်ားေၾကာင့္ လုပ္ငန္းကုိင္ခန္း၊ စီးပြားေရးမ်ား၌ ယွဥ္ၿပဳိင္ခံရ ျခင္း၊ အလုပ္အကုိင္စီးပြားေရးမ်ား တစ္ခုမွ တစ္ခုသုိ႔ အမ်ဳိးမ်ဳိး ေျပာင္းလဲရျခင္း၊ ရပ္ေရး ရြာေရး ႏုိင္ငံေရး အသင္းအဖြဲ႔မ်ား၊ အုပ္စုမ်ားအတြင္း၌လည္း ယွဥ္ၿပဳိင္မႈ ရႈတ္ခ်မႈမ်ား ခံၾကရျခင္း၊ အိမ္ေထာင္ဖက္အတူေနသားသမီးမ်ားႏွင့္လည္း တက်က္က်က္ ဆူဆူ ပူပူ ျဖစ္ၾကရသည့္အျပင္ အိမ္ေထာင္ဖက္ႏွင့္ ကုိယ္ထိလက္ေရာက္ သတ္ပုတ္ရသည္အထိ ျဖစ္ၾကရသည္။
အထြန္းအားဥာဥ္ ဆုိးအားေကာင္းပါက က်ား၊ မ အားလုံးတုိ႔သည္ အိမ္ေထာင္ဖက္ အတူေနအားလုံးတုိ႔ႏွင့္ ကြဲၾကကြာၾကရသည့္အျပင္ အိမ္ေထာင္ဆက္ ပါမ်ားၾကရသည္ အထိ တစ္ကြဲတျပားစီျဖစ္ၾကရေၾကာင္း ထုိးထြင္း၍ သိျမင္ တတ္ရန္ လုိအပ္ပါသည္။
Steemit Myanmar အခ်င္းခ်င္း ေမတၱာစိတ္ျဖင့္လက္တြဲေခၚေဆာင္ ေအာင္ျမင္ၾက ပါေစ။
Steemit Myanmarအားလုံးကုိခ်စ္တဲ့
Author Tin Hlaing Oo
10041922

MSC-069

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
STEEMKR.COM IS SPONSORED BY
ADVERTISEMENT
Sort Order:  trending

၀ ႂကြင္း မရဏဉာဥ္ ေရာက္ေသးဘူးလားဗ်

Posted using Partiko Android

·

၁ ၾကြင္းေတာင္ မကုန္ေသးပါဘူးသားရယ္။

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by tinhlaingoo from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

·

Thank you.

အမ ်ားႀကီးဆို‌ေတာ့ မနည္‌းမွတ္‌ရမယ္‌ထင္‌တယ္‌ဆရာ။ဘယ္‌ပညာမဆို မလြယ္‌ပါဘူး။

·

ေရေပါက္ေရစက္ ႀကိမ္ႀကိမ္သက္ေသာ္ ထဲနက္က်ယ္ဝန္း ပင္လယ္ထြန္း၏ ဆုိသလုိေပါ့ဗ်ာ။

စာအုပ္ထုတ္လုိက္ပါလားဆာတင္ရယ္

·

ထုတ္မွာကုိစုိး MSC မဂၢဇင္းမွာေဖၚျပၿပီးမွ

တစုတခဲ ဖတ္​ရ​ေအာင္​ စာအုပ္​ထုပ္​ဆရာ
က်ြန္​​ေတာ္​လဲ တအုပ္​အား​ေပးမယ္​

·

ထုတ္မွာပါဗ်ာ။

စေန အဓိပတိဖြား မို႕တြက္ေပးပါ အံုး

·

တကယ္ သိခ်င္တယ္ဆုိရင္
(၁) သိလုိတဲ့ျပႆနာ
(၂) ေမြးေန႔သကၠရာဇ္ (တိတိက်က်မသိရင္) ေမးခ်ိန္
တုိ႔နဲ႔ https://web.facebook.com/Sayaaungmyin/?modal=admin_todo_tour မွာ ေမးလုိ႔ရပါတယ္ဗ်ာ။ ဆရာ ေဟာေအးေနပါတယ္။

ဆရာ စာအုပ္ထုတ္လုိရေနျပီးေနာ္

Posted using Partiko Android

·

MSC မဂၢဇင္းမွာေဖၚျပၿပီးမွ ထုတ္ပါ့မယ္ဗ်ာ။

ဘာၾကြင္းလည္းေတာ့ သိဘူဆရာ သိုက္ဖြား အေဟာေလးလည္း လုပ္ပါအံုး

Posted using Partiko Android

·

လာမယ္ ၾကာမယ္ အလွည့္က်မုိ႔

Sneaky-Ninja-Throwing-Coin 125px.jpg
Defended (12.24%)
Summoned by @tinhlaingoo
Sneaky Ninja supports @youarehope and @tarc with a percentage of all bids.
Everything You Need To Know About Sneaky Ninja


woosh

Warning! This user is on my black list, likely as a known plagiarist, spammer or ID thief. Please be cautious with this post!
If you believe this is an error, please chat with us in the #cheetah-appeals channel in our discord.