The value of network. Value Six Tin Hlaing Oo(Thayet)

3년 전

ျမန္မာစတီးမစ္မိသားစုဝင္မ်ား က်က္သေရမဂၤလာအေပါင္းႏွင့္ ျပည့္စုံၾကပါေစ….
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သည္ Steemit platform တြင္စာေရးသား ေနၾကသူတုိင္း သည္ ကြန္ယက္မရွိဘဲ တစ္ဦးခ်င္း တစ္ေယာက္ခ်င္း လုပ္ကုိင္၍မရပါ။ သုိ႔ျဖစ္၍ ကြန္ယက္တန္ဖုိး၏ နိဂုံး အေၾကာင္းကုိ ေရးသားတင္ျပသြားမည္ျဖစ္သည္။

            Value No-9

ဘာ့ေၾကာင့္ MLM စီးပြားေရး စနစ္ကုိ ေရြးခ်ယ္သင့္သလဲ
(၁) 21 ရာစုတြင္ ေပၚထြန္းလာေသာ ခ်မ္းသာၾကြယ္၀ေသာႏုိင္ငံ အမ်ားအျပား က်င့္သုံးၾက ေသာ စီး
ပြားေရးစနစ္ျဖစ္ျခင္း။
(၂) ဆင္းရဲ၊ ခ်မ္းသာ၊ ပညာ၊ ရာထူးမေရြး၊ ရုပ္ရည္၊ က်ား/မ၊ အသက္အရြယ္ အကန္႔အသတ္ မရွိ လူတ
န္းစား အလႊာစုံ လုပ္ကုိင္ႏုိင္ျခင္း။
(၃) တစ္ေယာက္အားျဖင့္မရႏုိင္ေသာ အခြင့္အလမ္းမ်ားကုိ ကြန္ယက္ တည္ေဆာက္ျခင္းျဖင့္ အခ်ိန္တုိ
အတြင္းရယူႏုိင္ျခင္း။
$ 200 ရင္းႏွီးျမွဳတ္ႏွံရုံႏွင့္ (၂)ႏွစ္ မွ (၅)ႏွစ္အတြင္း $ သန္းႏွင့္ခ်ီ၍ ရရွိခံစား ႏုိင္ျခင္း။
လက္ရွိလုပ္ငန္းကုိ ဖယ္ရွားစရာမလုိဘဲ သတင္းေကာင္းေျပာၾကားရုံျဖင့္ ႀကီးမားေသာ ေအာင္ျမင္မွဳ ရရွိႏုိင္ျခင္း။
ကုိယ္ပုိင္ရင္းႏွီးေငြျဖင့္ ကုမၸဏီ၊ ရုံးအေဆာက္အဦ၊ ပစၥည္းသုိေလွာင္ရန္ ဂုိေဒါင္၊ ဆုိင္ခန္း၊ ၀န္ထမ္းမ်ား ငွားရမ္းခန္႔အပ္ရန္မလုိျခင္း။
အဆုံးအစြန္ ရန္သူမ်ဳိး(၅)ပါးေၾကာင့္ ပ်က္စီးဆုံးရွဳံးခဲ့လွ်င္လည္း မိမိအေပၚ အပူအပင္တစုံ တစ္ေစ့ မေရာက္ရွိျခင္း။
မိမိက ေတာင္းဆုိမွဳသာလုပ္လုိက္ပါ၊ သင့္အား နည္းလမ္း၊ တာ၀န္ယူမွဳ၊ ကုိယ္က်င့္ သိကၡာ စသည္တုိ႔ကုိ ကူညီ၀န္းရံမည့္သူမ်ားအသင့္ရွီျခင္း။
မိမိအေနျဖင့္လုပ္ငန္းေအာင္ျမင္ရန္ ျပင္းျပေသာဆႏၵသာရွိပါေစ ကုိယ္ပုိင္လုပ္ငန္း ပမာ လြတ္လပ္စာစီမံခန္႕ခြဲပုိင္ခြင့္ရွိျခင္း။
စားသုံးသူဘ၀၊ အလုပ္သမားဘ၀ မွ လုပ္ငန္းရွင္ဘ၀သုိ႔ေျပာင္းလဲရန္ အခြင့္ အလမ္း ရွိျခင္း။
လူသားအရင္းအျမစ္ကုိ အားျပဳၿပီး လူလူခ်င္းဆက္သြယ္ေရး၊ လူလူခ်င္း ဆက္ဆံေရး နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ သတင္းျဖန္႕ခ်ိထုိးေဖါက္ေသာနည္းလမ္းျဖစ္ျခင္း။
မိမိအဖြဲ႔အစည္း၏ ကြန္ရက္ႀကီးမားေအာင္ မိမိစိတ္တုိင္းၾကဖန္တီး၍ ကြန္ရက္ ႀကီးမားလာ သည္ႏွင့္အမွ် ၀င္ေငြတုိးေလျဖစ္ကာ မိမိေငြေၾကးျပည့္စုံေအာင္ ဖန္တီးႏုိင္သလုိ ကုိယ့္ မိတ္ေဆြမ်ားရဲ့ ႀကီးပြားခ်မ္းသာေရးကုိလည္း ဖန္တီးၿပီး ျဖစ္ျခင္း။
ပစ္တုိင္းေထာင္မ်ားပမာ ေရာက္ရာအရပ္ေဒသတြင္ မားမားမတ္မတ္ရပ္တည္ကာ ေငြေၾကး သာမက စီးပြားေရး၊ ပညာေရး၊ လူမွဳေရး၊ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးမ်ားကုိ တပါတည္းထူ ေထာင္ႏုိင္ျခင္း။
ေကာင္းျမတ္တဲ့ကုိယ္က်င့္တရား၊ အေတြးအေခၚအယူအဆ၊ အႀကံဥာဏ္မ်ား တုိးတက္ ဖြံ႔ၿဖဳိးလာျခင္း။
(နားပါဦးမည္)
Steemit Myanmar အခ်င္းခ်င္း ေမတၱာစိတ္ျဖင့္လက္တြဲေခၚေဆာင္ ေအာင္ျမင္ၾက ပါေစ။
Steemit Myanmarအားလုံးကုိခ်စ္တဲ့
Author Tin Hlaing Oo
09171124

MSC No. 069
Design & photo by Tin Hlaing Oo

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
STEEMKR.COM IS SPONSORED BY
ADVERTISEMENT
Sort Order:  trending

Warning! This user is on my black list, likely as a known plagiarist, spammer or ID thief. Please be cautious with this post!
If you believe this is an error, please chat with us in the #cheetah-appeals channel in our discord.

Happy thanksgiving, Sayar! Thank you for giving too much knowledge and guiding me how to write the articles.

Posted using Partiko Messaging

Congratulations @tinhlaingoo! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 7000 upvotes. Your next target is to reach 8000 upvotes.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

You can upvote this notification to help all Steem users. Learn how here!

Congratulations @tinhlaingoo! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 2 years!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

You can upvote this notification to help all Steem users. Learn how here!