MSC တုိ႔၏ စာေပထဲမွ ဟသရသ အဖြဲ႔မ်ား Tin Hlaing Oo(Thayet)

3년 전


ျမန္မာစတီးမစ္ မိသားစုဝင္မ်ား က်က္သေရမဂၤလာအေပါင္းႏွင့္ျပည့္စုံၾကပါေစ…
ေလာကတြင္ ရယ္ေမာျခင္းသည္အသက္ရည္၏။ ရယ္ေမာျခင္းသည္ ႏုပ်ဳိေစ သည္ ဟုအဆုိမ်ားရွိေပသည္။ ကမာၻေပၚရွိ လူမ်ဳိးတုိင္းသည္ ရယ္ေမာျခင္းကုိ ႏွစ္သက္ ၾကသည္သာျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ စာေပဆုိင္ရာအဖြဲ႔မ်ားတြင္ ရသ(၉)မ်ဳိးရွိရာ ၿပဳံးရႊင္ ရယ္ေမာျခင္းဆုိင္ရာ ဟသရသသည္တစ္ခုအပါအဝင္ျဖစ္ပါသည္။
အဘယ့္ေၾကာင့္ရယ္ေမာရသည္ကုိ အလကၤာက်မ္းမ်ားတြင္ ျဖစ္ရုိးျဖစ္စဥ္ မဟုတ္ဘဲ ေဖါက္ေဖါက္ျပန္ျပန္ ကေမာကၠမေရးသားေျပာဆုိသည့္အတြက္ ရယ္ေမာရ ျခင္းျဖစ္သည္ဟုဆုိသည္။ ယေန႔ ဖတ္လုိက္ရေသာအဖြဲ႔မ်ားတြင္ ဆရာဟင္နရီ၏ ကြ်န္ေတာ္ေျပာေသာ စကၤာပူ၊ အပုိင္း(၂၅) ေဆာင္းပါးတြင္ အိပ္ခန္းအား စကၤာပူရဲမ်ား လာစစ္ေဆးေၾကာင္းေဖၚျပထားသည္မွာ ဟသရသအဖြဲ႔ျဖစ္ပါ၏။ @tunnaingwin ၏ သိမွတ္ဖြယ္ရာလူမႈဥပေဒသမ်ား(၄၃) ေဆာင္းပါးတြင္ လိပ္ခဲတန္းလန္း ကုိ ရွင္းလင္း ထားသည္မွာလည္း ဟသရသအဖြဲ႔ျဖစ္ပါသည္။
ဆရာကုိေထြးႀကီး၏ မုိးရယ္၊ အခ်စ္ရယ္၊ ေၾကးအုိးရယ္ ေဆာင္းပါးမွာလည္း ဟသရသအဖြဲ႔ျဖင့္ေဖၚျပထား ျပန္ပါသည္။ ဟသရသပါဝင္ေသာ အေရးအဖြဲ႔မ်ားကုိ ေအာက္ပါအတုိင္း အမ်ဳိးအစားခြဲျခားႏုိင္ပါသည္။
ထုိကဲ့သုိ႔ ၿပဳံးရယ္ျခင္းကုိ ေျခာက္မ်ဳိးခြဲျခားျပထားသည္ကုိ ေတြ႔ရပါသည္။ ယင္းတုိ႔မွာ-
(၁) သိတ- မ်က္လုံးပြင့္ရုံမွ်ရယ္ျခင္း။
(၂) ဟသိတ- သြားေပၚရုံမွ်ရယ္ျခင္း။
(၃) ဝိဟသိတ- အသံညွင္းညွင္းထြက္ရုံရယ္ျခင္း။
(၄) ဥပဟသိတ- ပခုံး၊ ဦးေခါင္းလႈပ္ေအာင္ရယ္ျခင္း။
(၅) အပဟသိတ- မ်က္ရည္ထြက္ေအာင္ရယ္ျခင္း။
(၆) အဟိဟသိတ- ကုိယ္ကုိလႈပ္ခါ၍ ရယ္ျခင္း တုိ႔ျဖစ္ၾကပါသည္။
တဖန္ရယ္ျခင္းကုိ အယုတ္၊ အလတ္၊ အျမတ္ (၃)ပါးခြဲျခားထားပါသည္။ သိတ၊ ဟသိတကုိ ျမတ္ေသာရယ္ျခင္း၊ ဝိဟသိတ ႏွင့္ ဥပဟသိတကုိ အလတ္စားျဖစ္ ေသာသူတုိ႔ရယ္ျခင္း၊ အပဟသိတ ႏွင့္ အဟိဟသိတ တုိ႔ကုိ ယုတ္ေသာသူတုိ႔၏ ရယ္ျခင္းဟူ၍ခြဲျခားထားပါသည္။ ၿပဳံးရယ္ျခင္းကုိ (၆)မ်ဳိးခြဲျခားထားသကဲ့သုိ႔ ရယ္ဖြယ္ အရာမွာလည္း အၾကမ္းစားႏွင့္အႏုစားဟူ၍ ႏွစ္မ်ဳိးရွိပါသည္။
အႏုစားမွာ သားႏွင့္အမိ၊ ေမာင္ႏွင့္ႏွမ၊ ဆရာႏွင့္တပည့္ ေျပာရဲ၊ ဆုိရဲ ၾကားနာရဲ ေသာမွတ္သားဖြယ္စကားျဖစ္ပါသည္။ တုိးတုိးတစ္မ်ဳိး၊ က်ယ္က်ယ္တစ္ဖုံ ဖတ္ရဲပါ သည္။ @tunnaingwin ေရးသားထားေသာ လိပ္ခဲတန္းလန္း ၏ ရယ္ဖြယ္မွာ အၾကမ္းစားျဖစ္ပါ သည္။ ၅၅၀ နိပါတ္၊ ကစၦပဇာတ္မွျဖစ္ပါသည္။
ေရွးအခါက ဘုရားေလာင္းပုဏၰားသည္ ရေသ့ ရဟန္းျပဳ၍ ဟိမဝႏာၱအရပ္၊ ဂဂၤါျမစ္အနီးတြင္ ေက်ာင္းေဆာက္ကာ စ်ာန္ကစားေပ်ာ္ပါးလွ်က္ေန၏။ ဤဇာတ္ တြင္အေလာင္ေတာ္သည္ အလြန္လစ္လွ်ဴရႈ႕ကာေနေလ့ရွိသည္။ ဥေပကၡာပါရမီ ကုိျဖည့္ဆည္းလွ်က္ရွိသည္။ ထုိဘုရားေလာင္းရေသ့သည္ ေက်ာင္းတံခါး၌ ေနစဥ္ တစ္ခုေသာ သီလမရွိေသာ ေမ်ာက္တစ္ေကာင္သည္ လာလတ္၍ နားေပါက္တုိ႔ ၌ အဂၤါဇာတ္ကုိ သြင္းေသာအမႈကုိျပဳ၏။ ဘုရားေလာင္းသည္ မျမစ္မူ၍ လစ္လွ်ဴရႈ႕ ကာေန၏။ တေန႔သ၌ တစ္ခုေသာလိပ္သည္ ေရငတ္သျဖင့္ ဂဂၤါျမစ္ကမ္း၌ ခံတြင္း ကုိဖြင့္လွ်က္ ေနပူခံကာအိပ္လွ်က္ရွိ၏။ ထုိလိပ္ကုိျမင္လွ်င္ လွ်ပ္ေပၚေသာ ေမ်ာက္ သည္ လိပ္၏ခံတြင္း၌ အဂၤါဇာတ္သြင္းျခင္းကုိျပဳ၏။ ထုိအခါ လိပ္သည္ႏုိး၍ ေမ်ာက္၏ အဂၤါဇာတ္ကုိ ၾကဳတ္၌ ထည့္ဘိသကဲ့သုိ႔ ကုိက္၏။ ေမ်ာက္၌ ျပင္းစြာ ေသာေဝဒနာသည္ျဖစ္၏။ ထုိေဝဒနာကုိ သည္းခံ အံ့ေသာငွာ မတတ္ႏုိင္ရကား လိပ္ကုိ လက္ႏွစ္ဖက္ျဖင့္ခ်ီမ၍ အကူအညီေတာင္းအံ့ေသာငွာ ဘုရားေလာင္း ရေသ့ထံသုိ႔သြား၏။ ဘုရားေလာင္းသည္ လိပ္ကုိ ပုိက္၍လာေသာ ေမ်ာက္ကုိျမင္၍ျပက္ရယ္ျပဳလုိသျဖင့္ ဤသုိ႔ဆီးႀကဳိလင့္၏။ သပိတ္ကုိပုိက္၍ ဆြမ္းခံလာေသာ ပုဏၰားကဲ့သုိ႔ ကၽြႏ္ုပ္ထံခ်ဥ္းကပ္လာသူကား အဘယ္သူနည္း။ ဘယ္အရပ္တြင္ ဆြမ္းခံပါသနည္း။ ဘယ္သူ႔ထံတြင္ ဆြမ္းရပါသနည္းဟု လွမ္း၍ေမး၏။
ဤဇာတ္ေၾကာင္းေဟာေတာ္မူရင္းကား ရယ္ရန္မဟုတ္ ေမ်ာက္ကုိဆုံးမလုိ ေသာေၾကာင့္ျဖစ္၏။ သုိ႔ေသာ္ ရသပုိင္းတြင္ ရယ္ဖြယ္အျဖစ္ေဆာင္ယူေသာ္ရ၏။ ရယ္ဖြယ္အျဖစ္ယူေသာ္ ရယ္ဖြယ္အၾကမ္းစားဟု မွတ္ယူရမည္ျဖစ္သည္။
ထုိနည္းတူစြာ ဆရာဟင္နရီ၏ ေဆာင္းပါးကုိ ဖတ္ရသည့္အခ်ိန္တြင္ ေရွးက ျပဇာတ္တစ္ပုဒ္၌ေဖၚျပထားေသာ ပတ္တုိက္စကားကေလးကုိအမွတ္ရမိသည္။ ဆရာ ဟင္နရီ တုိ႔ အိပ္ေပ်ာ္ေနၾကပုံကုိေရးသားထားမႈမွာ ထုိပတ္တုိက္စကားႏွင့္ အံဝင္ ခြင္က်ျဖစ္၍ ျမန္မာစတီးမစ္အဖြဲ႔ဝင္မ်ား ၿပဳံးႏုိင္ၾကရန္ ေဖၚျပလုိက္ပါသည္။
အုိ …. ဆရာရုိ႕၊
ေရွးသေရာအခါ၊ ေဟမဝါမွာ
သာယာစြာဘိ
ေရႊမႈံဝတ္ဆံ၊ ၾကာမ်ဳိးရံ
ေရကန္ႀကီး ရွိသတဲ့၊ ဆရာရုိ႕…..။
ထုိေရကန္သုိ႔
လူတန္ေယာက္်ား၊ တစ္ေယာက္သားသည္
အမွားသင့္ ေရာက္လွာ
ေနက ပူျပင္း၊ ေရငတ္ျခင္းေၾကာင့္
ဆင္းလုိ႔ ေသာက္ေရာ့။
ေခါင္း … ေဇာက္ထုိးထား၊ တင္ပါး မုိးေမွ်ာ္
သိၾကား ကုိသေရာ္သလုိ၊ ဇာတ္လုံးေပၚခင္းရာတြင္
ေတာတြင္းက ေယာင္ေတာင္ေတာင္၊ လူဝံႀကီး တစ္ေကာင္လည္း
မ်ားေအာင္မၾကာ
ေရကန္တြင္းသုိ႔ ဇြတ္ဆင္း၍ လာၿပီးလွ်င္
ေမာင္ဘဇာ ကပ္ပယ္အိတ္၊ နီခ်ိတ္ခ်ိတ္ စုတ္ဖတ္ဖတ္
ပင့္ကူေမွးရစ္ကာႏွင့္၊ က်ီးအာသီး မွတ္ေလေတာ့
ဆတ္ကနဲ ဆုပ္၊ ဆြတ္ေတာ့မည္ လုပ္ရာတြင္
ရုတ္တရက္ မေၾကြတဲ့၍၊ မမွည့္ေသးပါတကား
နက္ျဖန္ခါမွ ငါလာ၍စားမည္ဟု
ငမုိက္သား လူဝံမြဲ၊ အႀကံလြဲေပလုိ႔
မဆြတ္ဘဲသြား၊ ထုိေယာက္်ားလည္း
ကံအားေလွ်ာ္စြာ၊ ေဘးလြတ္ရွာေလေရာ့။
ကၽြန္ေတာ္သည္ ကုိဟင္နရီ၏ ေဆာင္းပါးကုိဖတ္ကာ အထက္ပါ ပတ္တုိက္ စာခ်ဳိးကေလးကုိ သတိရလွ်က္ ယုတ္သည္၊ ျမတ္သည္မေရြးအားႏုိင္ပဲ အပဟသိတ၊ အဟိဟသိတ ရယ္ျခင္းမ်ဳိးျဖင့္ ရယ္လုိက္မိေလေတာ့၏။
Steemit Myanmar အခ်င္းခ်င္း ေမတၱာစိတ္ျဖင့္လက္တြဲေခၚေဆာင္ ေအာင္ျမင္ၾက ပါေစ။
Steemit Myanmarအားလုံးကုိခ်စ္တဲ့
Author Tin Hlaing Oo
10121033

MSC-069

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
STEEMKR.COM IS SPONSORED BY
ADVERTISEMENT
Sort Order:  trending

ဟုတ္​ကဲ့...ရယ္​​စရာ​ေတြ႔ရင္​ရယ္​လိုက္​​ေပမဲ့ရယ္​​ေမာျခင္​း​ေျခာက္​မ်ိဳး႐ွိတာမသိပါဘူး...ဗဟုသုတရလိုက္​ပါတယ္​ဆရာ....

Posted using Partiko Android

·

ေလာကမွာဆရာတုိ႔သိစရာေတြမ်ားစြာက်န္ေနပါေသးတယ္။

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by tinhlaingoo from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Warning! This user is on my black list, likely as a known plagiarist, spammer or ID thief. Please be cautious with this post!
If you believe this is an error, please chat with us in the #cheetah-appeals channel in our discord.