Most of youngest countries are in Africa ประเทศที่มีประชากรอายุน้อยส่วนใหญ่อยู่ในทวีปแอฟฟริกา

2개월 전
ปัญหาต่างๆ ในโลกนี้เป็นปัญหาที่มาจากจำนวนประชากรที่ไม่สมดุล บางประเทศมีประชากรเกิดใหม่น้อยมากเลยมีแต่ประชากรผู้สูงวัยเลยขาดคนในวัยทำงาน ในส่วนของประเทศที่มีประชากรอายุน้อยก็จะมีปัญหาเรื่องปากท้องเพราะว่าจำนวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้นและนำไปสู่ปัญหาทางสังคมและเศรษฐกิจอื่นๆ

Niger is set to have the world’s youngest population by 2020.: REUTERS/Temilade Adelaja via World Economic Forum

เรื่องของประชากรเป็นเรื่องที่ต้องมีการบริหารจัดการให้มีความสมดุล ประเทศที่มีประชากรเยอะแน่นอนว่าปัญหาทางสังคมก็ตามมาเยอะเช่นเดียวกัน รับบาลในประเทศนั้น อาจจะต้องมีนโยบายต่างอกมาช่วยเพื่อควบคุมความสมดุล แต่บอกได้เลยว่า ไม่ว่าจะมีประชากรมากหรือน้อย ทุกประเทศก็ล้วนแต่มีปัญหาที่มาจากจำยวนประชากรแทบทั้งสิ้น

Source: via World Economic Forum

ประเทศจีนถือว่าเป็นประเทศที่มีจำนวนประชากรเป็นพันล้านคน และเคยเป็นประเทศที่ยากจน จนต้องมีนโยบายลูกเพียงคนเดียวเพื่อมาควบคุมจำนวนประชากรที่เกิดใหม่ เพื่อจะได้นำงบประมาณไปบริหารจัดการกับจำนวนประชากรที่มีอยู่ในปัจจุบัน เรียกว่าต้องใช้ระยะเวลามากกว่า 20 ปีถึงจะส่งผลที่ดี ในขณะเดียวกันประเทศยากจนจำนวนประชากรที่เกิดใหม่มีเยอะมาก เพราะว่ามีการตั้งครรภ์ในอายุน้อย เพราะประชากรส่วนใหญ่ไม่ได้รับการศึกษา เพราะถ้าผู้หญิงในประเทศเหล่านี้ได้รับการศึกษาและมีงานทำ ก็จะช่วยสามารถขยายระยะเวลาของการตั้งครรภ์ได้ในระดับหนึ่ง ปัญหาการตั้งครรภ์ในอายุน้อยก็จะหมดไป


แล้วคุณรู้หรือไม่ว่าประเทศไหนหรือทวีปไหนในโลก ที่มีประชากรอายุน้อยมากที่สุด ต้องบอกเลยว่าประเทศเหล่านี้ล้วนแต่เป็นประเทศยากจนและอยู่ในทวีปแอฟฟริกา จากการจัดอันดับ 1 ใน 20 ประเทศที่มีประชากรอายุน้อยที่สุด (อายุเฉลี่ยของประชากรทั้งประเทศ) 19 ประเทศมาจากทวีปแอฟริกา ส่วนอีก 1 ประเทศที่ไม่ได้อยู่ในทวีปแอฟฟริกาคือประเทศอัฟกานิสถาน และจากข้อมูลของสหประชาชาติ (United Nations) ที่ได้รวบรวมข้อมูล World Population Prospects 2019 ได้ชี้ให้เห็นว่าประเทศที่มีประชากรอายุน้อยล้วนอยู่ในทวีปแอฟริกา โดยประเทศไนเจอร์เป็นประเทศที่มีประชากรอายุน้อยที่สุดในโลก ประชากรจะมีอายุเฉลี่ยเพียง 15.2 ปี เท่านั้น

Steem: www.steemit.com/@andyjim

Twitter: www.twitter.com/bestdealhotdeal


Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
STEEMKR.COM IS SPONSORED BY
ADVERTISEMENT
Sort Order:  trending

The data, from the United Nations' World Population Prospects 2019, is a stark reminder of Africa’s youthful population. Niger is set to have the world’s youngest population in 2020, with a median age of just 15.2-years-old.