ယံုၾကည္ရာ

2년 전

ယံုၾကည္ရာ ေလွ်ာက္လွမ္း
ေပ်ာ္ေနရင္ ခရီးမပမ္း
ဒုကၡကို ေက်ာ္ျဖတ္
တတ္က်ိဳးရင္ လက္ထိုးေလွာ္မယ္
တစ္ေန႔ေတာ့ ေရာင္ရမယ္ေပါ့ကြယ္

Posted using Partiko Android

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
STEEMKR.COM IS SPONSORED BY
ADVERTISEMENT
Sort Order:  trending

Thank you so much for being an awesome Partiko user! You have received a 2.48% upvote from us for your 360 Partiko Points! Together, let's change the world!

Thank you so much for being an awesome Partiko user! We have just given you a free upvote!

The more Partiko Points you have, the more likely you will get a free upvote from us! You can earn 30 Partiko Points for each post made using Partiko, and you can make 10 Points per comment.

One easy way to earn Partiko Point fast is to look at posts under the #introduceyourself tag and welcome new Steem users by commenting under their posts using Partiko!

If you have questions, don't feel hesitant to reach out to us by sending us a Partiko Message, or leaving a comment under our post!

Congratulations @golden-dream-mm! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 1 year!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!