[PL/ENG] Planer #2 / Planner #2

2년 전

IMG_20181103_221129_HDR.jpgCześć!
Niedawno na moim profilu pojawił się post, gdzie pokazuje wam jak wykonałam planer. Teraz go troszkę ulepszyłam i myślę, że wyszedł naprawdę dobrze. Moim zamiarem było stworzenie czegoś bardziej praktycznego niż wcześniejszy planer oraz abym mogła się mobilizować i śledzić postępy likwidowania złych nawyków, a nabierania nowych, lepszych. Na początku zrobiłam minimalistyczny rysunek i napis sygnalizujący o miesiącu jaki teraz trwa. Listopad kojarzy mi się z liśćmi dlatego też je tam umieściłam. Następnym etapem było zrobienie miejsca na planowanie dnia. W przeciwieństwie do wcześniejszego planera, jest mało miejsca do umieszczania zadań, co pozwala mi się ograniczać, ponieważ wcześniej wypisywałam sobie mnóstwo zajęć, których później nie dałam rady już wykonać. IMG_20181103_220820.jpgNa końcu zrobiłam tabelkę, w której będę wpisywać moje nawyki! Tutaj macie jej zdjęcie:2018-11-15_21.14.01.jpg
Opiszę wam teraz pomysł na ten wykaz nawyków, otóż pierwsze co musicie zrobić to pomyśleć nad czym chcecie pracować, nie musicie od razu wypisywać miliona nawyków, bo przez to stanie się chaos, a wy nie dacie rady monitorować waszych osiągnięć. Następnie jak możecie zauważyć napisane są na samej górze dni miesiąca, a na dole są rubryki w których czasem są krzyżyki, a czasem czerwone kwadraciki.
Czerwone kwadraciki to oznaczenia że w danym dniu udało ci się wykonać twój nawyk, trzeba tu pamiętać, że jedna linijka to 1 nawyk. Dzięki temu, będzie ci łatwiej zapisywać.
Czarne krzyżyki to oznaczenia, dzięki którym zaznaczasz, że w ten dzień nie musisz wykonywać tego nawyku, bo na przykład wykonujesz go co środy, więc przez resztę dni zaznaczasz krzyżyki.
Pod koniec miesiąca dostaniecie super wykaz waszych nawyków. Będziecie mogli zobaczyć czy weszły wam już w grafik dzienny czy nie. Myślę, że mój artykuł Ci się przyda i zapraszam do wszelkiej aktywności na moim profilu. Cześć!

Hey!
Recently a post appeared on my profile, where it shows you how I made the planner. I've improved it a bit now and I think it went really well. My intention was to create something more practical than the previous planner, and to be able to mobilize and follow the progress of eliminating bad habits, and gaining new ones. At the beginning I made a minimalistic drawing and an inscription signaling about the month that is now going on. November reminds me of leaves, so I put them there. The next step was to make room for planning the day. Unlike the previous planner, there is little space for placing tasks, which allows me to limit myself, because I wrote a lot of activities earlier, which I could not do later.IMG_20181103_220820.jpg At the end I made a table in which I will write my habits! Here you have her picture:2018-11-15_21.14.01.jpg
I will describe to you the idea of ​​this list of habits, the first thing you have to do is think about what you want to work, you do not have to write out a million habits at once, because that will become chaos, and you will not be able to monitor your achievements. Then, as you can see, they are written at the very top of the month of the month, and at the bottom there are headings in which there are sometimes crosses and sometimes red squares.
The red squares indicate that on the given day you managed to perform your habit, one must remember that one line is a habit. Thanks to this, it will be easier to save.
Black crosses are markings, thanks to which you indicate that on this day you do not have to do this habit, because, for example, you do it every Wednesday, so you mark the crosses for the rest of the days.
At the end of the month you will get a great list of your habits. You will be able to see if they have already entered your daily schedule or not. I think that my article will be useful to you and invite you to any activity on my profile.
Bye!

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
STEEMKR.COM IS SPONSORED BY
ADVERTISEMENT
Sort Order:  trending

Congratulations @cookyluna! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 200 upvotes. Your next target is to reach 300 upvotes.

Click here to view your Board of Honor
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

The Meet the Steemians Contest is over - Results are coming soon ...

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!