Kryptomania CoinPot cz.3

8개월 전Przegląd wyzwania i przedstawianych zadań. Ciąg dalszy zbierania z darmowych kraników systemem CoinPot wraz z mikro inwestycjami.


Wczoraj postanowiłem sprawdzić przelew do steem-engine.com prosto z CoinPot. Przelew pojawia się po zatwierdzeniu na CoinPot w ciągu 48h. Przelewy dochodzą i zamienia je na DOGEP. Problem w tym, że trzeba długo czekać na zamianę Steem, a cofnąć transakcji nie można:(Stan obecnyOstatnie rezultaty to 0.00059169 (BTC) i CoinPot tokenów 1137. Obecnie całe zadanie skupia się tylko i wyłącznie na pierwszym celu ustalonej ilości (BTC). Nastąpiła również zamiana kryptowaluty (LTC) o wartości 30 tys CoinPot na (BTC)

Całkowita zamiana CoinPot token 75000 tys

Nazwa:Stan+/-Cel
BTC0.00094937+0.000603210.10000000

Nazwa:Zadania+/-Stan obecny
CP/Challenges4/10+ 11822319

CP/CoinPot Token


Co to jest Challenges?


Opis CoinPot+Darmowe kraniki

Śledzenie Rynku Kryptowalut- https://coinpaprika.com/

The Most Popular Traffic Exchange


Foto:1 Pixabay

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
STEEMKR.COM IS SPONSORED BY
ADVERTISEMENT
Sort Order:  trending

Congratulations @strefanetu! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You published more than 250 posts. Your next target is to reach 300 posts.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Hi, @strefanetu!

You just got a 0.01% upvote from SteemPlus!
To get higher upvotes, earn more SteemPlus Points (SPP). On your Steemit wallet, check your SPP balance and click on "How to earn SPP?" to find out all the ways to earn.
If you're not using SteemPlus yet, please check our last posts in here to see the many ways in which SteemPlus can improve your Steem experience on Steemit and Busy.

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by strefanetu from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.