#SQL - Praktyczny kurs SQL online z @napotem! - lekcja 2

9개월 전

Po pierwszej lekcji powinniśmy już umieć wykonać prosty SELECT na tabeli, znać działanie słowa kluczowego DISTINCT, umieć sortować tabelę dzięki ORDER BY i stosować aliasu AS.

Dziś kolejna okazja do poszerzania swoich umiejętności. Pamiętajcie, że w sieci istnieje mnóstwo baz danych, które można pobrać. My w dalszym ciągu będziemy wykonywać zapytania przy użyciu Northwnd.

***

Zapytanie SELECT z filtracją danych (klauzula WHERE)

Wykorzystanie operatorów porównań (=,<,>,<=,>=,<>,!=,is null, is not null, like, not like)

Przykład:
Z bazy danych uzyskać informację na temat imion oraz nazwisk osób zamieszkałych w mieście
Londyn.

SELECT FirstName, LastName FROM Employees WHERE City LIKE 'London'

Należy pamiętać o użyciu apostrofów w przypadku porównywania pól tekstowych, oraz o angielskiej pisowni nazwy miasta.

Ćwiczenia:

 1. Wyświetlić listę cen produktów (wraz z nazwami), których ilość na magazynie jest większa niż 100.
 2. Wyświetlić listę nazw produktów, które nie są już produkowane.
 3. Wyświetlić listę numerów identyfikacyjnych pracowników urodzonych przed 1950 rokiem. 4. Wyświetlić listę nazwisk oraz dat urodzin pracowników nie będących doktorami.
 4. Wyświetlić listę nazw dostawców, którzy mają podany numer faksu.

Zapytania z operacjami logicznymi na warunkach (AND, OR, NOT)

Przykład:
Wybrać nazwiska i imiona wszystkich pracowników urodzonych pomiędzy 1950 a 1960 rokiem.

SELECT LastName,FirstName FROM Employees WHERE YEAR(BirthDate) >=1950 AND

YEAR(BirthDate) <= 1960

Ćwiczenia:

 1. Wyświetlić nazwy oraz numery telefonu tych klientów, którzy mają siedzibę w Polsce lub we Francji.
 2. Wyświetl nazwy i ceny tych produktów, które wciąż są w produkcji, a liczba sztuk w magazynie przekracza liczbę zamówionych sztuk.
 3. Wyświetlić nazwy produktów, które nie spełniają żadnego następujących warunków: cena większa niż 20 oraz są na magazynie.

Wybór wartości z przedziału (between... and...)

Przykład:
Podać nazwy produktów, których cena jest w widełkach 15 – 20.

SELECT Products.ProductName FROM Products WHERE UnitPrice BETWEEN 15 AND 20

Ćwiczenia:

 1. Wybrać nazwiska i imiona wszystkich pracowników obchodzących urodziny pomiędzy majem a wrześniem.
 2. Podać listę numerów zamówień, dla których została przyznana zniżka od 15% do 20 %.

Wybór wartości zawartej w zbiorze (in)

Przykład:

Podać nazwy wszystkich produktów dostarczanych przez dostawców o numerach identyfikacyjnych
1, 4 lub 5.

SELECT Products.ProductName FROM Products WHERE SupplierID IN (1,4,5)

Ćwiczenia:

 1. Wyświetl daty urodzin pracowników o imionach Nancy, Andrew i Janet.
 2. Wyświetlić odbiorców oraz adresy, pod które są wysyłane zamówienia w miastach Berno, Graz i Warszawa.
 3. Wyświetlić nazwiska i miasta pochodzenia pracowników, jeżeli pracownik mieszka w mieście, które leży w Anglii.

*

To tyle na dziś. Niedługo powinny pojawić się odpowiedzi do dzisiejszych zadań. Miłej niedzieli!

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
STEEMKR.COM IS SPONSORED BY
ADVERTISEMENT
Sort Order:  trending

Congratulations @napotem! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You published more than 150 posts. Your next target is to reach 200 posts.

Click here to view your Board
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!