Maka, ndokumbirawo mundibatsire

3년 전

Tinosangana nevanhu vasingatenderi kutadza kwavo, asi panogona kunge paine kusakwana.

Alina akamira munzvimbo imwe chete nekuti anoda shamwari yake yepamoyo, uye anoda shamwari yake yepamoyo neshamwari yake yepamoyo.

Bvudzi ra raive rakatsvuka kuita chiuno zvishoma. Asi ruvara rwebvudzi rake rakafanana nerwakazvarwa. Kuonekwa kwe blonde, eyelashes yakatsvuka uye iyo miromo yakatsvuka. Yakanga yakaita sedhori rinorarama, rakarongedzwa nechitarisiko chemuviri. Uye chakanyanya kukosha, maziso ebhuruu. Pamakatarisa nemaziso ako, hauna kuzvitarisa.

Pfungwa ya Ndakaziva kuti izvi zvaive zvangu pfuma. Rega ndicheme nekuseka kwakanaka, kuseka semutambi ane moyo, nemurume uyu. Yake yaive yaMark. Mako anga asiri pasi peHollywood nyeredzi. akakurumidza kuenda kwavari nhanho nhanho.
Mako haana kuita hanya nazvo. Zvino, paakacheuka, akavhunduka kuona vhidhiyo yaaiziva.
Ini na tinonzwisisa zvese.
Kusvika apedza kutaura, akatarisa, anga ave shamwari yeshamwari yake, akatarisa uye akatarisa kumeso kwaMark chinyararire. Meso ake aiyerera kubva mumeso ake, ese akatsvedza kupinda mukirabhu yeYunivhesiti. Ainge achingochema shamwari yake yepedyo, , kwete zvaMark. akabuda mu University pasina akaudza munhu uye akananga kumaruwa. Hupenyu hwake hwaive hwaneta nekuti neshamwari dzake vaive shamwari dzemari. Akagara pabhazi rakabatikana. Asi haana kubvunza kuti bhazi raivepi. Vanhu vaive mukati mebhazi vakaratidza mashiripiti mazhinji. haana kuita hanya nevabereki vake asi vabereki vake vaive vakanganisa. Aive achifunga. izvozvi arikutarisa kudivi rekwake, imwe yacho ndeyekunoshanda teleport mubhazi diki diki. Uye zvino, neruoko rumwe, anoshandura mvura kuita denderedzwa. Chinhu chinonyanya kufadza kuna ndechekuti anokwira bhazi. Pfungwa ya ndeyekuti ndinofanira kuivhima, kana hapana chakavanzika apa, uye ndakajeka pachigero. Asi akapisa sei ruoko rwake Bhazi rakamira uye haana kutenda maziso ake paakabuda. Izvi zvisati zvaitika, yunivhesiti hombe muKazakhstan, imwe yeakapfuma, yunivhesiti hombe muKazakhstan. Vadzidzi vazere. akaputsa bhazi paakashama muromo, uye iri raive izwi remutungamiriri. Gamuchirwa nemurairi wemakrofoni
Director: hesi vadzidzi. Zvino wagamuchirwa, uye tinozivisa kukwikwidza. Vaya vakapotsa mukwikwidzi vachange vari zvachose muguta reAustel varoyi. Iye anoshanda kuyunivhesiti.
Akanzwa kuvhunduka kwake. Haana simba maari, uye anogara nekusingaperi munyika ino. Director pavakafa, akafunga nezva uye akatsvaga rubatsiro kubva kuna. Tora microwave, Mark Hermann, huya pano, ndapota. Vadzidzi vese vaive muna. Maka akaona, uye imwe yacho yakanga ichipfachukira nechando. Maka akaenda akananga kuna. Akatsamwa uye akatsamwa paakatsamwa.

Ini handina simba rekuringana nekaseti uye ndinogara munyika ino nekusingaperi.
Nei akashamisika. Usanyengedzwa nevabereki vako. Chii chichaitika kumubatanidzwa. Zvazviri nezve n'anga.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
STEEMKR.COM IS SPONSORED BY
ADVERTISEMENT
Sort Order:  trending

Welcome to Steemit @klaish :)

Welcome klaish!
eSteem is the application that improves your experience on Steem. You have full control over your data and content, unlike some apps we don't use our users to promote our application or services.

We have Mobile application for Android and iOS users. We also have developed Surfer Desktop application that helps you to gain new followers and stay connected with your friends, unique features - notifications, bookmarks, favorites, drafts, and more.
We reward our users with encouragement upvotes as well as monthly giveaways rewarding Spotlight top users and active Discord users.
Learn more: https://esteem.app
Join our discord: https://discord.gg/8eHupPq

Welcome to Steem klaish! Partiko is officially the fastest and most popular mobile app for Steem. Unlike other Steem apps, we take 0% cut of your earnings! You can also be rewarded with Partiko Points while using Partiko and exchange Partiko Points for upvotes!

Partiko for Android can be downloaded here on Google Play and the iOS version is available here on the App Store.

If you have more questions, feel free to join our Discord channel and ask @crypto.talk, we're always here to help!

Thank you so much for your interest!

Welcome to steemit @klaish.

Welcome the new steemians. Have a great day!

Congratulations @klaish! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You published your First Post
You got a First Vote

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Once upon a time, I found you. Wow. Wow. Yeah. Welcome, baby.

Hi @klaish
Welcome to Steemit

Thank you for following @haccolong account. As a follower of @haccolong, this post has been upvoted by @hoaithu's Curation Trail.
This is free upvote first when you follow @haccolong . Although it is quite small, I hope you enjoy them.

To earn more rewards with your Steemit account. Check through some of the ways at this post.

I will continue with random upvotes in the future & wish you lots of luck. :)

cry_e.gif