Podatki od kryptowalut - stan aktualny

3년 전

14 listopada 2018 Prezydent podpisał ustawę, która obowiązuje od stycznia 2019 roku. Przyjrzyjmy się jej.


aa.jpg
Źródło: Pixabay link [Licencja CC0]


Treść projektu ustawy druk nr 2860 :


Wprowadzenie odrębnych regulacji regulujących zasady opodatkowania dochodów z walut wirtualnych


W ostatnich latach można zaobserwować dynamiczny rozwój rynku walut wirtualnych. Obowiązujące przepisy, które regulują opodatkowanie dochodów osób fizycznych oraz osób prawnych, nie uwzględniają specyfiki transakcji z użyciem tych walut. Powoduje to, szczególnie w zakresie podatku PIT, wiele wątpliwości interpretacyjnych przy opodatkowaniu dochodów z obrotu kryptowalutami.

Projekt ustawy wprowadza zmiany do ustawy PIT oraz ustawy CIT, które kompleksowo regulują kwestie opodatkowania dochodów uzyskanych z obrotu walutami wirtualnymi.

Nowe regulacje obejmować będą obrót walutami wirtualnymi zdefiniowanymi w ustawie z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Według tej ustawy waluta wirtualna, to cyfrowe odwzorowanie wartości, które nie jest:

a) prawnym środkiem płatniczym emitowanym przez NBP, zagraniczne banki centralne lub inne organy administracji publicznej,

b) międzynarodową jednostką rozrachunkową ustanawianą przez organizację międzynarodową i akceptowaną przez poszczególne kraje należące do tej organizacji lub z nią współpracujące,

c) pieniądzem elektronicznym w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych,

d) instrumentem finansowym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi,

e) wekslem lub czekiem

– oraz jest wymienialne w obrocie gospodarczym na prawne środki płatnicze i akceptowane jako środek wymiany, a także może być elektronicznie przechowywane lub przeniesione albo może być przedmiotem handlu elektronicznego.

Definicja ta obejmuje zarówno tzw. kryptowaluty, jak i scentralizowane waluty wirtualne. Użyte pojęcie jest dosłownym tłumaczeniem pojęcia „virtual currencies” stosowanego przez FATF (Financial Action Task Force) dla określenia walut niebędących prawnymi środkami płatniczymi i obejmującego zarówno kryptowaluty (takie jak np. Bitcoin, Monero, Litecoin itp.), jak również dla określenia scentralizowanych walut wirtualnych (takie jak np. WebMoney czy PerfectMoney). Scentralizowana waluta wirtualna posiada jednego centralnego administratora, który zarządza ich wydawaniem i dystrybucją, a także prowadzi centralny rejestr płatności i posiada uprawnienie do wykupu jednostek danej waluty wirtualnej.


Zakwalifikowanie przychodów z obrotu walutami wirtualnymi do źródła - kapitały pieniężne


Przychody z obrotu walutami wirtualnymi kwalifikowane będą odpowiednio do przychodów z kapitałów pieniężnych (art. 17 ustawy PIT) lub zysków kapitałowych (art. 7b ustawy CIT). Dla przychodów z tego tytułu określone zostaną szczególne zasady opodatkowania. Przychody te nie będą łączone z innymi przychodami z kapitałów pieniężnych (zysków kapitałowych). Kwalifikacja do źródła przychodów – kapitały pieniężne dokonana zostanie nawet wtedy, gdy podatnik będzie osiągał przychody z obrotu walutami wirtualnymi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

W konsekwencji przyjęcia powyższych zasad, poniesiona strata z obrotu walutami wirtualnymi, nie będzie mogła być odliczona od innych dochodów podatnika, np. ze sprzedaży akcji, czy też z prowadzonej działalności gospodarczej. Do źródła przychodów z obrotu walutami wirtualnymi nie będą natomiast zaliczane przychody podmiotów prowadzących działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług w zakresie:

a) wymiany walut wirtualnych i środków płatniczych,
b) wymiany walut wirtualnych na inne waluty wirtualne,
c) pośrednictwa w wymianie, o której mowa w lit. a) lub b),
d) prowadzenia rachunków, czyli prowadzonych w formie elektronicznej zbiorów danych identyfikacyjnych zapewniających osobom uprawnionym możliwość korzystania z jednostek walut wirtualnych, w tym przeprowadzania transakcji ich wymiany.

Przykładem są tu m.in. podmioty prowadzące giełdy walut wirtualnych, kantory walut wirtualnych.


Przychody z obrotu walutami wirtualnymi


Do przychodów zaliczane będą przychody ze sprzedaży walut wirtualnych na giełdzie, w kantorze oraz na wolnym rynku, czyli przychody z wymiany waluty wirtualnej na prawny środek płatniczy.

Na równi ze sprzedażą walut wirtualnych traktowana będzie zapłata takimi walutami za towar, usługę lub prawo majątkowe niebędące walutą wirtualną oraz regulowanie innych zobowiązań walutą wirtualną. W tym przypadku, przychód z kapitałów pieniężnych będzie odpowiadał cenie zakupionego towaru lub usługi.


Wymiana pomiędzy walutami wirtualnymi, niezależnie od tego czy dokonywana na giełdzie, czy też jednostkowo pozostanie obojętna w podatku dochodowym.


Koszty uzyskania przychodów


Opodatkowaniu podlegał będzie dochód podatnika, czyli będzie możliwe uwzględnienie wydatków związanych z obrotem walutą wirtualną.


Międzyokresowe rozliczanie kosztów uzyskania przychodów


Przy tej metodzie nie będzie konieczne identyfikowanie konkretnych wydatków z konkretnymi przychodami.

Wszystkie koszty jakie podatnik poniesie w danym roku podatkowym, będzie obowiązany wykazać w zeznaniu rocznym, niezależnie od tego, czy w tym samym roku uzyska przychód, czy też nie.

Koszty danego roku podatkowego, które przewyższą uzyskane w tym roku przychody, zwiększą koszty podatkowe następnego roku podatkowego.


Określenie kosztów uzyskania przychodów


Kosztami podatkowymi będą udokumentowane wydatki na nabycie walut wirtualnych, poniesione w danym roku podatkowym, ale wyłącznie bezpośrednio związane z nabyciem i sprzedażą walut wirtualnych. Kosztami uzyskania przychodów nie będą więc w szczególności koszty finansowania zakupu walut wirtualnych (koszty pożyczek, kredytów itp.).


Pobór podatku


Projekt zakłada przyjęcie zasady samoobliczenia podatku, bez pośrednictwa płatnika. Podatek rozliczany będzie w zeznaniu rocznym. W trakcie roku podatnicy nie będą zobowiązani wpłacać zaliczek na podatek (w przypadku innych przychodów z kapitałów pieniężnych, podatnicy PIT nie wpłacają w ciągu roku zaliczek na podatek).


Biorąc pod uwagę, że obrót walutami wirtualnymi możliwy jest na różnych płaszczyznach (giełda polska, giełda zagraniczna, kantor, obrót prywatny), projekt nie przewiduje wprowadzania przepisów obligujących określone podmioty do sporządzania informacji dla podatników oraz urzędów skarbowych o dokonanych w danym roku podatkowym transakcjach sprzedaży walut wirtualnych. W większości takich transakcji, dane nabywcy, zbywcy waluty wirtualnej nie są bowiem weryfikowane.


„Wykopywanie” walut wirtualnych przez kopaczy


W zależności od tego, na czyj rachunek dany podmiot będzie „kopał” uzyskane przychody kwalifikowane będą do poszczególnych źródeł.

Jeżeli „kopacz” będzie to robił na własny rachunek i sam sprzedawał waluty wirtualne (płacił nimi za towar/usługę), przychód z kapitałów pieniężnych (zysków kapitałowych) powstanie u niego w momencie sprzedaży (zapłaty).

W przypadku, gdy „kopacz” będzie to robił na cudze zlecenie (umowa zlecenia, umowa o pracę itp.), wartość otrzymanych walut wirtualnych w ramach wynagrodzenia opodatkowana będzie jak wynagrodzenie za pracę (z tytułu umowy zlecenia), niezależnie od tego czy wynagrodzenie będzie wypłacone w walutach wirtualnych w całości czy w części. Natomiast w momencie sprzedaży przez „kopacza” tak pozyskanych walut (zapłaty nimi), powstały przychód kwalifikowany będzie do źródła przychodów z kapitałów pieniężnych (zysków kapitałowych).


Sprzedaż towarów/usług rozliczana walutami wirtualnymi


Przyjęcie płatności przez przedsiębiorcę za towar/usługę w postaci waluty wirtualnej, traktowane będzie jak dwie umowy. Każda ze stron zawartej umowy będzie zarówno sprzedawcą, jak i nabywcą. Przychodem przedsiębiorcy ze sprzedaży np. towaru, będzie cena (wartość) tego towaru.

Natomiast w momencie sprzedaży przez przedsiębiorcę tak pozyskanych walut (zapłaty nimi), powstały przychód kwalifikowany będzie do źródła przychodów z kapitałów pieniężnych (zysków kapitałowych).


W wersji uchwalonej Dz.U. 2018 poz. 2193 widnieją wpisy dotyczące kryptowalut nowelizujące poprzednie ustawy:


po art. 22c dodaje się art. 22d w brzmieniu:

„Art. 22d. 1. Od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia walut wirtualnych podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu.

  1. Dochodem z odpłatnego zbycia walut wirtualnych jest osiągnięta w roku podatkowym różnica między sumą przychodów, o których mowa w art. 7b ust. 1 pkt 6 lit. f, a kosztami uzyskania przychodów określonymi na podstawie art. 15 ust. 11–13.
  1. Przepisy ust. 1 stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Jednakże zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niezapłacenie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania dla celów podatkowych miejsca siedziby podatnika uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji.
  1. Dochodów z odpłatnego zbycia walut wirtualnych nie łączy się z innymi dochodami (przychodami) podatnika.
  1. Po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 27 ust. 1, wykazać dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia walut wirtualnych i obliczyć należny podatek dochodowy.
  1. W zeznaniu, o którym mowa w ust. 5, podatnik wykazuje koszty uzyskania przychodów, o których mowa w art. 15 ust. 11–13, także wtedy, gdy w roku podatkowym nie osiągnął przychodów z odpłatnego zbycia walut wirtualnych.

Wygląda na to, że pierwszy raz nierozliczone koszty zakupu wirtualnych walut musimy wykazać w PIT za 2019 rok. Mają one przechodzić na lata następne, jeśli trzymamy kryptowaluty długoterminowo. Podatek od wymiany krypto na krypto mamy z głowy. Kwestią niewyjaśnioną pozostaje zawieszony do dnia 30 czerwca 2019 roku obowiązek płacenia podatku PCC od każdej transakcji. Miejmy nadzieje, że to też zniknie i zostaną proste zasady, czyli 19% podatku dochodowego rozliczanego w PIT-8C bez sporządzania informacji dla urzędów skarbowych o dokonanych w danym roku podatkowym transakcjach sprzedaży walut cyfrowych.

Dziękuję za przeczytanie i pozdrawiam!

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
STEEMKR.COM IS SPONSORED BY
ADVERTISEMENT
Sort Order:  trending

"Międzyokresowe rozliczanie kosztów uzyskania przychodów" - czy dobrze rozumiem że to koniec z zabawą w FIFO? Jeśli tak to mamy sposób na odwlekanie zapłaty podatku w nieskończoność, wystarczy na koniec każdego roku zysk zamienić na kryptowaluty i podatkowo będziemy neutralni. Dopiero zamiana zysku na FIAT spowoduje powstanie należności podatkowej.
Jeśli nie mam racji proszę o weryfikację.

·

Jakakolwiek zamiana na FIAT tworzy przychód. Jednak, że czasem są problemy z giełdami, to płacił bym podatek tylko od tego co faktycznie uda mi się wyciągnąć na konto bankowe.

·
·

Zamiana na FIAT tworzy przychód ale podatek płacimy od dochodu czyli uwzględnić musimy koszty. Koszty to zakup. Przykład kupiłem za 1000zł, sprzedałem za 1500zł czyli dochód wynosi 500zł i od niego płacę podatek 19% i tu zaczyna się moje pytanie: co jeśli kupię ponownie za 500zł?
Z wpisu wynika że koszty rozliczamy rocznie więc jeśli kupiliśmy za 1000zł, sprzedaliśmy za 1500zł i kupiliśmy za 500zł to koszty mamy 1500zł i przychody mamy 1500zł czyli dochód 0zł a więc i podatek 0zł. Skoro tak to wystarczy każdy zysk zamieniać pod koniec roku na krypto by w nieskończoność odwlekać zapłacenie podatku.

·
·
·

To nie jest odwlekanie zapłaty podatku, zwyczajnie zakupujesz i trzymasz kryptowaluty. Jeśli kiedyś zechcesz je sprzedać w całości - zapłacisz podatek. To trochę jakby powiedzieć, że zakup samochodu na firmę i wpisanie go w koszty, to odwlekanie zapłaty podatku, bo przecież sprzedając go za 10 lat trzeba będzie wystawić fakturę VAT i ten podatek od sprzedaży zapłacić.

·
·
·
·

Niezupełnie bo mogę sprzedawać i kupować wielokrotnie a nie tylko kupować i trzymać. W porównaniu z poprzednimi przepisami jest to ogromna różnica i ąż nie za bardzo w to wierzę że tak jest dlatego moje wątpliwości i prośba o skorygowanie mojego myślenia.
Poprzednio w rozważanym przykładzie: zakup za 1000 sprzedaż za 1500 i ponownie zakup za 500 musieliśmy zapłacić podatek od 500zł, teraz nie dość że nie musimy to jeszcze możemy poprzez odpowiednie transakcje odwlekać moment zapłaty podatku aż do bliżej nieokreślonego "kiedyś". Dla mnie to zbyt piękne żeby było prawdziwe :).

Wszędzie szukałem odpowiedzi na to jak się rozliczać.
Fajnie, że napisałeś taki artykuł, dzięki.
Co do tego:
"Miejmy nadzieje, że to też zniknie i zostaną proste zasady, czyli 19% podatku dochodowego rozliczanego w PIT-8C"

czy na pewno?
ja zetknąłem się z takim określeniem:
"Rozliczenie przychodów z handlu kryptowalutami powinno nastąpić według formularza PIT-36 przy zastosowaniu opodatkowania na zasadach ogólnych albo druku PIT-36L, w przypadku podatku liniowego."
Wpis z 18 stycznia tego roku.

·

Za 2018 rok były jeszcze stare zasady. PIT-8C będzie można rozliczyć pierwszy raz w 2020 za 2019 rok.