Oliwia w krainie dżungli :P :D

2년 전

Dziś moja kochana Oliwcia dostała od babci świąteczny prezent była to mata edukacyjna ;) ta zabawka sprawiła dużo radości mojej niuni ona która 10 min nie potrafiła spokojnie poleżeć bez rozmawiania z nią w niej potrafi nawet leżeć ponad 2 godzin i bawić się tymi zabawkami ;D jestem mega zadowolona z tego podarunku. Polecam wszystkim zapracowanym matkom ten zakup dziecko nie toć że jest w pozycji leżącej czyli bezpiecznej dla kręgosłupa (bo mówimy tu jeszcze o nie siedzącym dziecku a jak wiadomo nie można dzieci na siłę sadzac chociaż wtedy świat wydaje się im ciekawszy :p ) to jeszcze sprawia jej to tyle radości :)

Posted using Partiko Android

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
STEEMKR.COM IS SPONSORED BY
ADVERTISEMENT
Sort Order:  trending

Congratulations @ewela! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made your First Vote
You received more than 50 upvotes. Your next target is to reach 100 upvotes.

Click here to view your Board
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

Christmas Challenge - Send a gift to to your friends

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by ewela from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.