Bezpieczeństwo podczas używania urządzeń i instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych

작년

Przy niewłaściwym użytkowaniu oraz przy zaniedbaniu o urządzenia i elementy instalacji gazowej grozi niebezpieczeństwo wybuchu gazu i pożaru. Co należy robić w celu uniknięcia lub ograniczenia skutków pożarów? Przedstawiam zasady, którymi należy się kierować.Zagrożenia jakie mogą powstać przy użytkowaniu urządzeń i instalacji gazowych wynikają przede wszystkim z niewłaściwej dbałości o jej elementy. Z każdym takim elementem instalacji należy postępować zgodnie z jego instrukcją użytkowania ale także odpowiednio je konserwować i zabezpieczać. Co roku powinno się sprawdzić stan techniczny instalacji przez nas samych i uprawnionych do tego osób. 


Ale od początku. Poniżej przedstawiam zasady, według których należy się kierować podczas użytkowania urządzeń i instalacji gazowych:

1. Użytkownik zobowiązany jest do utrzymania instalacji gazowej w należytym stanie technicznym, czyli: nie dopuszczać do uszkodzeń mechanicznych, korozji oraz by instalacja nie była przestarzała (zgniłe rury, nieszczelne spoiny łączeń elementów);

2. Gazomierz, który znajduje się poza domem/lokalem odbiorcy, powinien być zabezpieczony przed dostępem dla osób niepowołanych;

3. Wszystkie odbiorniki gazowe powinny być utrzymywane w czystości i dobrym stanie technicznym. Wszystkie wskazówki mówiące o nieprawidłowości należy od razu zgłaszać do serwisu. Sytuacje jak np. pojawiające się żółte płomienie na palniku czy osadzanie sadzy na min informuje nas, że spalanie gazu odbywa się w sposób nieprawidłowy;

4. Odbiorniki gazu powinno się używać zgodnie z jego instrukcją eksploatacji i obsługi - np. zabronione jest używania kuchenek gazowych do ogrzewania pomieszczeń;

5. Uruchomione i włączone do sieci gazowej lub elektronicznej urządzenia powinny być na bieżąco kontrolowane przez nas samych lub konserwatora, chyba, że konstrukcja tego urządzenia jest przystosowana do pracy bez dozoru;

6. Gotowane przez nas ciecze na kuchence gazowej również należy kontrolować, by nie dopuścić do wykipień, zgaszenia płomienia palnika i niekontrolowanego rozprzestrzenianiu się gazu po mieszkaniu. Po zakończeniu gotowania należy dokładnie zakręcić kurek gazowy;

7. Właściciel budynku, gospodarz, konserwator lub osoba nim zarządzająca powinna przeprowadzić, co najmniej raz do roku, kontrolę instalacji gazowej, jej urządzeń i armatury wodno-pomiarowej. W badaniu takim sprawdzeniu powinno ulec stan techniczny i manualny urządzeń i armatury, szczelność instalacji gazowej. Raz do roku, w każdym ogrzewanym budynku, powinno skontrolować drożność przewodów kominowych i wentylacyjnych. Przytkane przewody kominowe często są powodem zatruć tlenkiem węgla przez osoby mieszkające w tych budynkach oraz powodują wzrost osadzania się w nich sadzy, a później ich pożarów. 

Czynności kontrolne mogą wykonywać jedynie osoby posiadające odpowiednie uprawnienia;

8. Zabrania się jakichkolwiek modernizacji instalacji gazowych na własną rękę. W żadnym wypadku nie wolno przerabiać we własnym zakresie instalacji i urządzeń gazowych. Dotyczy się to także remontów czy napraw sprzętowych oraz dołączanie dodatkowych odbiorników gazu bez zezwolenia z rozdzielni gazu;

9. Użytkownikowi urządzeń gazowych nie wolno pobierać gazu z pominięciem gazomierza. Gazomierzy także nie wolno przerabiać, naprawiać czy malować. Zabrania się także zatykania otworów wentylacyjnych i nawiewnych w pomieszczeniach, w których zamontowane są odbiorniki gazowe. Sytuacje takie mogą doprowadzić do gromadzenia się gazu w efekcie czego następuje możliwość wybuchu i pożaru;

10. Urządzenia gazowe zasilane mogą być gazem płynnym w butlach (propan-butan), pod warunkiem, że w takich instalacjach w jednym mieszkaniu, lokalu lub warsztacie nie może być więcej niż dwóch podłączonych butli o maksymalnej zawartości gazu 11 kg każda. Ponadto:

- przechowywane butle powinny być umieszczone z dala od urządzeń, które powodują iskrzenie;

-  butle powinny być umieszczone również w odległości co najmniej 1,5 m od urządzeń, które promieniują ciepło (grzejnik, piec, itp.). Oczywiście po za zestawami kuchni gazowej, ogrzewaczy promiennikowych i konwekcyjnych z szafkami na butle;

- montować butle należy w pozycji pionowej, zabezpieczyć przez przypadkowym przemieszczeniem, przewróceniem oraz uszkodzeniem i uszkodzeniem;

- maksymalna temperatura pomieszczeń, w których instalowana będzie butla nie może przekraczać 35 st. C.


Oto 10 zasad, do których każdy użytkownik urządzeń i instalacji gazowej powinien się dostosować i je praktykować w codziennym użytkowaniu. Pomoże to uniknąć niepotrzebnych i niebezpiecznych sytuacji jak np. wybuch gazu i pożar na skutek ulatniania się gazu oraz zaczadzenia. 

Mam nadzieję, że pomogłem każdemu użytkownikowi takiej instalacji, spojrzeć na użytkowanie jej z perspektywy bezpieczeństwa. Zasada jest prosta: lepiej zapobiegać niż leczyć.

Dzięki za wizytę i dostosowanie się do zaleceń straży pożarnej.

Pozdrawiam Mariusz, @firesteem.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
STEEMKR.COM IS SPONSORED BY
ADVERTISEMENT