ZERO WASTE (PL/ENG)

2년 전

IMAG0553_2.jpg

pleng
Zacznę od tego, czym jest idea zero waste. Jest to określenie stylu życia polegającego na generowaniu jak najmniejszej ilości odpadów w celu dbałości o środowisko. Jego założenia sprowadzają się do 5R:I'll start with what the idea of zero waste is. It is a way of life that generates as little waste as possible in order to protect the environment. It boils down to 5R:


Refuse (odmawiaj)
Reduce (ograniczaj)
Reuse (używaj ponownie)
Recycle (odzyskuj)
Rot (kompostuj).

Używa się też określenia low waste i według mnie jest ono bardziej adekwatne, bo w dzisiejszej rzeczywistości jest niemożliwym całkowite uniknięcie generowania śmieci.The term low waste is also used and in my opinion it is more adequate, because in today's reality it is impossible to completely avoid the generation of waste.
Choć ekologia jest dla mnie ważna, to moje zainteresowanie tą ideą wzięło się z pobudek mniej szlachetnych, bo z przyczyn czysto ekonomicznych. Mianowicie zauważyłam, jak dużo jedzenia marnuję. Jedzenia, na które wydałam pieniądze, więc wyrzucając niedojedzone resztki dosłownie wyrzucałam do kosza moje ciężko zarobione pieniądze. Z czasem zainteresowałam się bardziej ideą zero i low waste i staram się wcielać w życie jej założenia.Although ecology is important to me, my interest in this idea is based on less noble motives, for purely economic reasons. Namely, I noticed how much food I waste. The food I spent my money on, so when I threw away the uneaten leftovers, I literally threw away my hard-earned money. With time I became more interested in the idea of zero and low waste and I try to put it into practice.
Moje 5R:My 5R:
Refuse. Czego odmawiam? Torebek w sklepie. Zarówno na zakupy spożywcze, jak i ubraniowe zabieram własne torby wielokrotnego użytku, nie potrzebuję mieć wszystkiego zapakowanego w osobne torebki z logo sklepu ani w plastikowe woreczki. Odmawiam ulotek. Wierzę, że im mniej ulotek będzie rozdawane, tym szybciej zrezygnuje się z tej formy reklamy. Tam, gdzie mogę rezygnuję z papierowych faktur.Refuse. What do I refuse? Bag in the shop. I take my own reusable bags for both grocery and clothing shopping, I don't need to have everything packed in separate bags with the shop's logo or plastic bags. I refuse leaflets. I believe that the fewer leaflets are distributed, the faster you will give up this form of advertising. Where I can give up paper invoices.
Reduce. Dla mnie to najtrudniejszy punkt. Gromadzę sporo rzeczy, ale np. ograniczam zakupy ubraniowe do minimum. Ciężko jest mi całkowicie zrezygnować z kupowania książek, ale w planie jest już czytnik i większość książek będę kupować w wersji elektronicznej.Reduce. For me this is the most difficult point. I collect a lot of things, but e.g. I limit clothing shopping to a minimum. It is difficult for me to completely give up buying books, but the plan is already a reader and most of the books I will buy in electronic version.
Reuse. Na pierwszym miejscu w ponownym używaniu są u mnie słoiki. Używam ich do domowych przetworów, jako pojemniki na produkty sypkie t.j. ryż czy kasza albo suszone grzyby. Małe słoiczki służą mi jako pojemniczki na najczęściej używane przyprawy. Ponadto różnego rodzaju pudełka. np. Mój przybornik na biurko to pudełko po telefonie. Jakieś zadrukowane z jednej strony kartki tnę na małe kawałeczki i używam do zapisywania np. listy zakupów.Reuse. The first place in reusing jars is in my case. I use them for home-made preserves, as containers for loose products such as rice or groats or dried mushrooms. Small jars serve me as containers for the most commonly used spices. In addition, various types of boxes, e.g. my desk tray is a phone box. I cut some printed cards on one side into small pieces and use them to save my shopping list.
Recycle. Tu nic więcej nie trzeba mówić, po prostu segreguję odpady. Pod ten punkt można podpiąć też upcycling, czyli przerabianie i kreatywne osoby mogą mieć z tego prawdziwą frajdę. Przerabiając stare ubrania można wyczarować coś zupełnie nowego. Ja przerabiam stare t-shirty na ściereczki, ale mam też śliczną małą podusię z koszulki, z którą trudno mi się było rozstać, mój królik ma legowisko ze starej, za małej już sukienki. W internecie jest mnóstwo pomysłów, jak przerabiać ubrania.Recycle. You don't have to say anything else here, I just sort the waste. This point can also be connected to upcycling, so reworking and creative people can have a real fun. By reworking old clothes, you can conjure up something completely new. I convert old t-shirts into dishrags, but I also have a lovely little underwear from a t-shirt that I couldn't part with, my rabbit has a lair from an old dress that wasn't enough. There are a lot of ideas on the Internet how to change clothes.

IMAG0551_2.jpg

Rot. Z racji tego, że mam własny ogródek, to jest mój ulubiony punkt. Mam spory kompostownik zbity z palet, na którym lądują odpadki z ogrodu i z kuchni. Kompostuję obierki, zawartość kuwety mojego królika, bo korzysta z drewnianego żwirku, paragony, torebki po herbacie i fusy z kawy. Jest całkiem sporo rzeczy, które można kompostować, o wielu z nich dowiedziałam się z konta na instagramie https://www.instagram.com/rebelcompost/.Rot. Because I have my own garden, this is my favorite point. I have a large composter made from pallets, where the waste from the garden and kitchen lands. I compost peelings, the contents of my rabbit's litter box, because it uses wooden gravel, receipts, tea bags and coffee grounds. There is quite a lot of things that can be composted, about many of them I learned from the account on the instagram https://www.instagram.com/rebelcompost/.
Napiszę jeszcze o pułapkach zero waste, na które dają się nabrać początkujący. Szukając wskazówek o tej idei natkniesz się na piękne zdjęcia wielorazowych pojemników, butelek i torebek na zakupy, a także wax wraps, jakie @katiefreespirit pokazywała w swoim poście . I są to rzeczy, które możesz kupić, ale nie są one tanie. A przecież można większość z nich zrobić samemu, zamiast zamawiać z internetu i będzie to bardziej w duchu zero waste. Zamienniki plastikowych woreczków uszyłam ze starej firanki, materiałowe torby na zakupy uszyjesz z czegokolwiek, np. ze starych jeansów. Jeśli masz pustą szklaną butelkę po soku, po co kupować nową? Wax wraps, jak pokazała @katiefreespirit też można zrobić samemu. Sztućce wielorazowego użytku, do noszenia do knajp, gdzie je się plastikowymi, to nie musi być super modny zestaw z niby-eko sklepu. Po prostu zabierz je ze swojej szuflady w kuchni. Zresztą ja staram się nie chodzić do miejsc, gdzie jedzenie podaje się w towarzystwie plastiku. A najbardziej śmieszą mnie słomki wielorazowego użytku, bo ten przykład pojawia się najczęściej w temacie zero waste. Jesteśmy przecież dorośli i swoje napoje możemy pić bez słomki.I will also write about zero waste traps that beginners can be fooled by. Looking for tips on this idea you will come across beautiful photos of reusable containers, bottles and shopping bags, as well as wax wraps that the @katiefreespirit showed in her post. And these are the things you can buy, but they are not cheap. And yet you can do most of them yourself, instead of ordering from the Internet and it will be more in the spirit of zero waste. I made plastic bags replacements from old curtains, material shopping bags can be made from anything, e.g. old jeans. If you have empty glass bottle, why buy a new one? Wax wraps, as @katiefreespirit showed, can also be done by yourself. Reusable cutlery to be worn in pubs, where plastic is used, does not have to be a super fashionable set with a quasi-eco friendly shop. Just take them out of your kitchen drawer. Anyway, I try not to go to places where food is served in the company of plastic. And the most funny thing is the straw of reusable use, because this example appears most often in the topic of zero waste. After all, we are adults and we can drink our drinks without straws.
A wracając do moich początków z zero waste. Nauczyłam się tak gotować, żeby wykorzystywać wszystko, co trzeba zużyć. Nie przykładam wielkiej wagi do dat ważności, większość rzeczy ma tą datę umowną i można je spożywać po terminie (np. Makarony). Pomocne jest ustalanie tygodniowego jadłospisu i chodzenie na zakupy z listą zakupów. Zanim wychodzę do sklepu, sprawdzam, co już mam, dzięki czemu unikam kupowania niepotrzebnych rzeczy. Bardzo ubolewam nad tym, że w Polsce, zwłaszcza w małych miasteczkach, nie ma sklepów, gdzie mogłabym kupować na wagę produkty sypkie do własnych pojemników.And back to my beginnings with zero waste. I have learned to cook in such a way that I can use everything I need to use. I don't pay much attention to expiration dates, most things have a contractual date and can be consumed after the deadline (e.g. pasta). It is helpful to have a weekly menu and go shopping with a shopping list. Before I go out to the store, I check what I already have, so I avoid buying unnecessary things. I very much regret the fact that in Poland, especially in small towns, there are no shops where I could buy granular products by weight into my own containers.
Ten post nie wyczerpuje tematu, ale mam nadzieję, że ten post zachęci Was do spróbowania żyć zgodnie z ideą zero i low waste.This post does not exhaust the topic, but I hope that this post will encourage you to try to live according to the idea of zero and low waste.
Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
STEEMKR.COM IS SPONSORED BY
ADVERTISEMENT
Sort Order:  trending
  ·  작년

That's perfect! No more waste!!!

·
  ·  작년

!BEER
for @ttg

Świetny post. Nie byłem wyznawcą idei zero/low waste, szczerze mówiąc nawet nie do końca wiedziałem na czym ta idea ma polegać, ale jak się okazało w wielu aspektach nieświadomi ją stosowałem.

Twój post został podbity głosem @sp-group-up oraz głosami osób podpiętych pod nasz "TRIAL" o łącznej mocy ~0.17$. Zasady otrzymywania głosu z triala @sp-group-up znajdziesz w ostatnim raporcie tygodniowym z działalności @sp-group, w zakładce PROJEKTY.

@michalx2008x

Chcesz nas bliżej poznać? Porozmawiać? A może chcesz do nas dołączyć? Zapraszamy na nasz czat: https://discord.gg/rcvWrAD

Congratulations @holdyourdream! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You received more than 2000 upvotes. Your next target is to reach 3000 upvotes.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!