Sokolica - Sokola Perć - Pieniny - (TRAVEL) [PL/EN]

4개월 전


miniatorka-TRAVEL.jpgSokolą Perć utworzył w 1926 r. – poprzez połączenie istniejących wcześniej ścieżek i wytyczenie kilku odcinków graniowych – ks. Walenty Gadowski, twórca tatrzańskiej Orlej Perci. Pierwotnie też nazywano ją „Pienińską Orlą Percią”. Aktualna nazwa pojawiła się w druku w 1927 r.


EN: Sokola Perć was established in 1926 by Fr. Walenty Gadowski, creator of Orla Perć in the Tatra Mountains. Originally it was also called the "Pienińsk Orla Perć". The current name appeared in print in 1927.Sokolica - Sokola Perć - Pieniny


Szlak na Sokolice przez "Sokolą perć". Przyjemny, spokojny, rodzinny treking szlakiem, mimo że mówi się że to najtrudniejszy szlak w Pieninach to jest on na tyle łatwy, że śmiało można wybrać się na wycieczkę z dziećmi. (My wybraliśmy się z dziećmi 12 latkiem i 5 latkiem.)

Skala trudności szlaku: 2,5 na 10 (1 - bardzo łatwo | 10 - Bardzo trudno)
Czas: Spokojnym tempem, z dziećmi, z przerwami na fotografie i podziwianie widoków: 3-4 godziny.
Uwagi: Szlak w kilku miejscach jest delikatnie eksponowany.


EN:Trail to "Sokolica" through "Sokola perć". Pleasant, quiet, family trekking trail, although it is said to be the most difficult trail in the Pieniny, it is so easy that you can go on a trip with children. (We went with the 12-year-old and 5-year-old children.)


Trail difficulty scale: 2.5 out of 10 (1 - very easy | 10 - very difficult) Time: Easy pace, with children, with breaks for photography and admiring the views: 3-4 hours. Notes: The trail is slightly exposed in several places.

IMG_20210331_100427.jpg

mapa2.jpg

Wycieczkę zaczynamy z Parkingu przy Dyrekcji Pienińskiego Parku Narodowego (PPN). (Parking Płatny 10zł za cały dzień). Kierujemy się zielonym szlakiem do góry asfaltową drogą, która po kilkuset metrach zmienia się w polną drogę. Po drodze mijamy kilka klimatycznych polanek, które wiosną i latem, w słoneczny dzień, gdy wszystko kwitnie, wyglądają cudownie. Po około 30 minutach spaceru dochodzimy do tablicy informacyjnej i rozwidlenia szlaków.

EN:We start the trip from the car park at the Pieniny National Park Directorate (PPN). (Paid parking 10 PLN for the whole day). We follow the green trail up the asphalt road, which after a few hundred meters turns into a dirt road. On the way, we pass a few climatic glades, which in spring and summer, on a sunny day when everything is blooming, look wonderful. After about 30 minutes, we come to the information board and the fork of the trails.


s1.jpg

Przy tablicy informacyjnej skręcamy w lewo i idziemy cały czas zielonym szlakiem. Tu szlak wygląda jak leśny deptak. Idzie się bardzo przyjemnie, towarzystwa dotrzymują nam wiewiórki, których spotkaliśmy naprawdę sporo.

EN: At the information board, turn left and follow the green trail all the time. Here the trail looks like a forest road. The walk is very pleasant. We met a lot of squirrels here.


s2.jpg

Po około 25 minutach docieramy do drewnianego szałasu i wzniesienia nazywanego Burzana. Można tu spokojnie zjeść i odpocząć. Od tego miejsca zaczyna robić się ciekawiej. Nasz zielony szlak łączy się ze szlakiem niebieskim.

EN: After about 25 minutes we reach a wooden hut and a hill called "Burzana". You can eat and relax here. This is where it gets more interesting. Our green trail joins the blue trail.


s3.jpg

Kierujemy się niebieskim szlakiem na Czertezik. Od tego miejsca szlak zaczyna być ciekawy i co chwilę będzie dostarczał nowych wrażeń. Skalnymi stopniami, które są doskonale zabezpieczone metalowymi poręczami docieramy na Czerteż. Z grani możemy podziwiać cudowną panoramę na Tatry i na pobliskie Trzy Korony. Miejscami można poczuć przestrzeń i ekspozycję, ale nie musisz się obawiać, szlak jest tak prowadzony że nie musisz podchodzić do tych miejsc jeśli tylko masz lęk wysokości.

EN: We follow the blue trail to "Czertezik". From this point on, the trail becomes interesting and will provide new impressions every now and then. We reach "Czerteż" via rocky steps, which are perfectly secured with metal handrails. From the ridge we can admire the wonderful panorama of the Tatra Mountains and the nearby "Trzy Korony". In some places you can feel the space and exposure, but you don't have to worry, the trail is guided in such a way that you don't have to approach these places if you are afraid of heights.


s4.jpg

Gdy już nacieszymy oczy, serce i duszę wspaniałymi widokami to kierujemy się dalej niebieskim szlakiem w kierunku Czertezika. Zejście z "Czerteża" też jest bardzo ciekawe, najpierw musimy przejść po drewnianej kładce (zabezpieczonej barierką) a potem po skałach w dół i tu całe zejście jest oporęczowane co bardzo ułatwia. I tak Docieramy do kolejnego szczytu Czertezika.

EN: Once we enjoy the wonderful views, we follow the blue trail towards "Czertezik". The descent from "Czerteż" is also very interesting, first we have to go over a wooden footbridge (secured with a railing) and then down the rocks, the descent is protected by a railing, which makes it very easy. And so we reach the next "Czertezik" summit.


s5.jpg

Trzymamy się niebieskiego szlaku na Sokolice. Szlak kieruje nas w dół leśnymi zboczami i skalnymi zakosami. Po ok 15 minutach docieramy do Przełęczy Sosnów, z której widać już cel naszej wycieczki. Pomiędzy przełęczą a Sokolicą jest ukryty między krzakami dostęp do skalnego urwiska zwanego "Kazalnica", z którego bardzo dobrze widać zboczę Sokolicy. Po kilku minutach docieramy do wejścia na Sokolicę. (Wejście w sezonie jest płatne.)

EN: We stick to the blue trail to "Sokolica". The trail takes us down forest slopes and rocky curves. After about 15 minutes, we reach the Sosnów Pass, from which we can already see the purpose of our trip. Between the pass and Sokolica, there is an access to a rocky cliff called "Kazalnica" hidden between the bushes, from which the slope of "Sokolica" can be seen very well. After a few minutes we reach the entrance to "Sokolica". (Entry in high season is payable.)


s6.jpg

Na Sokolicę wchodzimy po skalnych stopniach, pierwsze co widzimy to Sosny reliktowe, są to pozostałości lasków sosnowych które porastały Pieniny w czasach ostatniego zlodowacenia. Są to niskie, powykręcane drzewa, stanowiące symbol Pienin. Najstarsze okazy rosną właśnie na grani Sokolicy i mają ok 550 lat. Są to najstarsze, rosnące sosny na terenie Polski. W 2018 roku jedna z sosen rosnących centralnie na szczycie (uznawana za ikonę Pienin), została uszkodzona przez śmigłowiec Górskiego Pogotowia Ratunkowego podczas akcji ratunkowej.
Na szczycie jest sporo miejsca, każdy znajdzie przestrzeń dla siebie. Przepaść na południowej ścianie jest zabezpieczona barierkami, południowe ściany opadają 310 metrów w dół aż do przełomu Dunajca. Najwyższa ściana pod szczytem ma prawie 100m wysokości. Zaraz pod nią znajduje się szpiczasta turnia nazywana "Głową Cukru".
Trudna południowa ściana Sokolicy po raz pierwszy została zdobyta w 1960 roku przez Romana Łazarskiego i Jerzego Potockiego. Obecnie w Pieninach jest niestety całkowity zakaz wspinaczki.
Ze szczytu roztacza się wyjatkowa panorama na Przełom Dunajca, Pieniny Środkowe, Małe Pieniny, Magurę Spiską, Tatry Bielskie i Tatry Wysokie.

EN: We climb Sokolica by rocky steps, the first thing we see are relict pines, these are the remains of pine forests that grew over the Pieniny Mountains during the last ice age. These are low, twisted trees, which are the symbol of the Pieniny Mountains. The oldest specimens grow on the ridge of Sokolica and the oldest of them are about 550 years old. They are the oldest growing pines in Poland. In 2018, one of the pines growing centrally on the top (considered an icon of the Pieniny Mountains) was damaged by a helicopter of the Mountain Rescue Service during a rescue operation.
There is a lot of space at the top, everyone will find space for themselves. The chasm on the southern wall is protected with railings, the southern walls drop 310 meters down to the Dunajec River gorge. The highest wall below the summit is almost 100m high. Right below it is a pointed crag called "Sugarloaf".
The difficult southern face of Sokolica was first conquered in 1960 by Roman Łazarski and Jerzy Potocki. Currently, there is a total ban on climbing in the Pieniny Mountains.
From the top there is a unique panorama of the Dunajec River Gorge, the Middle Pieniny, the Little Pieniny, Magura Spiska, the Bielskie Tatras and the High Tatras.


s7.jpg

Schodząc z Sokolicy cofamy się do Przełęczy Sosnów, tu kierujemy się zielonym szlakiem w dół. Szlak jest typowo leśny. Po drodze mijamy coś przypominajacego mały wawóz, jeśli w tym miejscu zejdziemy ze szlaku i odbijemy ok 20-30 metrów w prawo w las i dobrze poszukamy znajdziemy Jaskinię Dziury. Da się znaleźć wszystkie 3 otwory wejściowe. Całkowita długość korytarzy to 94metry a jej deniwelacja to 16 metrów. Cała jaskinia jest pochodzenia osówiskowego, szczelinowego. Korytarze są miejscami bardzo głębokie i wąskie. Penetrowanie bez przygotowania, sprzętu i zezwolenia od PPN jest niemożliwe. Generalnie dużo czołgania i przeciskania.
Kierujemy się dalej w dół leśną ścieżką i dochodzimy do asfaltowej drogi, która ciagnie się wzdłuż Dunajca aż do samego Krościenka, po drodze mijamy kilka klimatycznych skałek i wiekowych kapliczek. W centrum miasta skręcamy w lewo i kierujemy się już na parking.

EN: Descending from Sokolica, we go back to the Sosnów Pass, here we follow the green trail down. The trail is typically forest. On the way we pass something resembling a small gorge, if at this point we leave the trail and turn right into the forest about 20-30 meters and we'll find the "Dziura" cave well. It is possible to find all 3 entrance holes. The total length of the corridors is 94 meters and its height difference is 16 meters. The entire cave is of an axial, crevice origin. The corridors are very narrow and deep in places. Penetrating without preparation, equipment and PPN permission is impossible. Generally a lot of crawling and squeezing.
We go further down the forest path until we reach the asphalt road that stretches along the Dunajec River all the way to Krościenko, on the way we pass several climatic rocks and old chapels. In the city center, turn left and go to the parking lot.


s8.jpg

s9.jpgDONATE FOR A TRAVEL

HIVE | HIVE POWER |HIVE DOLLARS: @kamilkowalski
STEEM | STEEM POWER | STEEM DOLLARS: @kamilkowalski


🇵🇱 Chcesz zostać Sponsorem nowych podróży i otrzymać prezenty?
Sprawdź i dowiedz się więcej >>

🇬🇧 Want to become a Travel Sponsor and receive gifts?
Check and learn more >>🇵🇱 Obserwuj @kamilkowalski aby być na bieżąco i znać kolejne planowane cele.
🇬🇧 Follow @kamilkowalski to stay up to date and know the next planned goals.


Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
STEEMKR.COM IS SPONSORED BY
ADVERTISEMENT