آلودگی هوا و تأثیر آن بر تندرستی

3년 전

آلودگی هوا از چندین دهه پیش یکی از معضلات مهم بهداشتی در سرتاسر جهان به شمار می‌رود، اما اخیراً به علت رشد جمعیت بر وسعت این مسئله و تأثیر آن بر تندرستی و سلامت مردم جهان افزوده شده است. در حقیقت، مطالعات جدید نشان می‌دهد که بیش از ۹۵ درصد از مردم در جهان—خصوصاً در کشورهای در حال توسعه—با مسئله‌ی آلودگی هوا دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند و در حقیقت هوایی تنفس می‌کنند که شدیداً آلوده است.

آلودگی هوا به انحای مختلف بر سلامت افراد تأثیر می‌گذارد، به‌طوری‌که این مطالعه جدید نشان می‌دهد که در سال ۲۰۱۶، آلودگی هوا مسئول مرگ بیش از ۶ میلیون نفر از انسان‌ها در کره‌ی زمین بوده است.

در حقیقت، بر اساس برآوردهای انجام شده، مرگ‌و‌میر در سطح جهان به علت آلودگی هوای محیط از سال ۱۹۹۰ تا امروز حدود ۲۰ درصد افزایش یافته است! بر این اساس، آلودگی هوا تبدیل به چهارمین علت مرگ‌و‌میر در میان تمامی عوامل خطرزای بهداشتی شده است. (سه عامل اول شامل فشار خون بالا، رژیم غذایی، و سیگار کشیدن هستند.)

با توجه به عوامل مختلفی مانند رشد جمعیت و رشد اقتصادی، به نظر می‌رسد که مسئله‌ی آلودگی هوا در حال حاضر تمرکز بیشتری در ناحیه‌ی آسیا دارد. در حقیقت، هندوستان و چین بیش از نصف موارد مرگ‌و‌میر ناشی از آلودگی هوای محیط را به خود اختصاص می‌دهند.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
STEEMKR.COM IS SPONSORED BY
ADVERTISEMENT
Sort Order:  trending

Congratulations @parsik! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 4000 upvotes. Your next target is to reach 5000 upvotes.

Click here to view your Board
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

Christmas Challenge - The party continues
Christmas Challenge - Send a gift to to your friends

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @parsik! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 1 year!

Click here to view your Board

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @parsik! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 2 years!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!