Paglalakbay Patungo Sa dako pa roon: Sana Maulit Muli๐Ÿ˜Š๐Ÿ’–

3๋…„ ์ „

Magandang buhay #uloggers , #esteemians ,steemit friends,

Bawat taon sa ating buhay tayo'y magdiwang sa ating kaarawan ,meron man tayo'ng handa o wala ang importante tayo'y malusog at magpapasalamat lang tayu kung anong meron tayu.Mahirap man o mayaman tayo ang ating katayuan sa buhay pero tayo'y pantay-pantay lamang sa mata ng ating panginoon.

Sa aking paglakbay sa buhay taon 2015,sa aking kaarawan hindi ko malilimutan ang saya ko sa kaarawan at taon na yun.Sana maulit ko yan.Kay saya balik-balikan ang mga masasayang araw na kasama ang buong pamilya,pinsan at mga kaibigan ko.Sana maulit yun sa aking buhay.

Hanggang dito nalang...

Nagmamahal,
@yennarido ๐Ÿ’–๐Ÿ˜Š

Keep steeming and MABUHAYโ—๏ธ๐Ÿ’–๐Ÿ’–๐Ÿ˜Š


Please support the person who inspires many, including me, Sir Terry @surpassinggoogle by voting @steemgigs as a witness.
Visit https://steemit.com/~witnesses then type "steemgigs" in the first search box.
Also other witnesses @good-karma , @cloh76.witness vote for them just visit https://steemit.com/~witnesses
Others that we should support are: @henry-gant, @kenny-crane, @beanz, @teamsteem, @busy.org, @esteemapp, @hr1, @arcange @bayanihan, @acidyo, , @steemitph, @bobbylee, @jerrybanfield ,and @paradise-found, they also have supported us. Thank you very much.

*Thanks sis @sunnylife *๐Ÿ’–
๐Ÿ˜Š๐Ÿ‘๐Ÿ™๐Ÿ’ž
Proud #ulogger and esteemian๐Ÿ‘๐Ÿ’–

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
STEEMKR.COM IS SPONSORED BY
ADVERTISEMENT
Sort Order: ย trending

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by yennarido from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.