PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO GIÁ STELLAR (XLMUSD) THỨ HAI NGÀY 10/09/2018

4년 전

PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO GIÁ STELLAR (XLMUSD) THỨ HAI NGÀY 10/09/2018: CÓ DẤU HIỆU ĐẢO CHIỀU
1.jpg
Xuất hiện phân kỳ đảo chiều tăng, Stellar sẽ thoát khỏi đáy 2 tháng?

Thứ Tư tuần trước, Stellar đã phá vỡ mô hình giá chữ nhật (rectangle) được hình thành trong suốt tháng Tám. Giá đã trượt 11% vừa cạnh dưới của hình chữ nhật và tạo lập vùng đáy thấp nhất trong 2 tháng trở lại đây taị $0.18766.
2.png
Biểu đồ D1 giá Stellar (XLMUSD) ngày 10/09/2018

Tín hiệu phân kỳ đảo chiều tăng xuất hiện trong khung thời gian H4. Giá Stellar giảm dần và tạo lower low trong khi chỉ số sức mua tương đối RSI (14) (Relative Strength Index) lại hình thành higher lows. Dường như xu hướng giảm hiện tại sẽ sớm kết thúc, nhường chỗ cho một đợt tăng giá của đồng tiền điện tử này.
3.png
Biểu đồ H4 giá Stellar (XLMUSD) ngày 10/09/2018

Trong ngày hôm nay, dự đoán Stellar sẽ giảm nhẹ từ vùng giá hiện tại - $0.1919 - nhưng sẽ không sâu hơn $0.187. Nếu đồ thì RSI không thể hình thành 1 đáy mới thấp hơn đáy hiện tại, tín hiệu giá tăng sẽ được xác nhận. Nếu không, Stellar có thể rơi về hỗ trợ $0.17508.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
STEEMKR.COM IS SPONSORED BY
ADVERTISEMENT
Sort Order:  trending

Anh đang chờ tín hiệu của BTC, mọi thằng đều do tín hiệu của BTC cả. Mỗi ôngh DOGE mưới cso tin tốt ổng lên ào ào :)

·

em bán nốt chỗ đầu năm giá 0.04 mới đau chứ
giờ thấy hối tiếc quá

·
·
·
·
·

vậy là hắn vớt vát được ít rồi

Chúc mừng @ngocbuivan, bạn đã nhận được một upvote từ ngoc. Tôi là con bot của cộng đồng Việt Nam trên Steemit. Tôi được tạo ra bởi nhân chứng @quochuy và được uỷ quyền, tín nhiệm bởi các thành viên Việt Nam, hôm nay tôi vote cho bài của bạn để ủng hộ bạn. Tôi hi vọng sẽ được thấy nhiều bài viết hay từ bạn.

Để phát triển và ủng hộ con bot, xin bạn hãy dành ít thời gian upvote comment này.

Chúc bạn vui vẻ, và hẹn gặp lại một ngày gần đây.

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by ngoc from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Congratulations @ngocbuivan! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes received

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

SteemitBoard - Witness Update
SteemFest³ - SteemitBoard support the Travel Reimbursement Fund.

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!