ชายแดนใต้ เหตุการทั่วไปปกติดี ฮ่าฮ่า

6개월 전

IMG_20190823_134812.jpg
เข้าเวรครับ ที่นี่ตอนเที่ยงบอกเลยร้อนมาก แต่ถึงจะร้อนก็เถอะ ทหารทุกคนก็ทำหน้าที่ของตัวเอง เต็มที่ทุกคนนะ อิอิ หน้าที่ทหารไม่ใช่อยู่ในสภา คัยเห็นด้วยเหมือนผมมั่ง ถ้าใช้คนให้ถูกกับงาน ผมว่าจะดีมากเลยประเทศไทย (ความเห็นส่วนตัวนะอย่าด่าว่าผมละ)

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
STEEMKR.COM IS SPONSORED BY
ADVERTISEMENT
Sort Order:  trending

Congratulations @arm27311! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 10 comments. Your next target is to reach 50 comments.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!