تنفس ورکوونکي پوډریمسمیوروفو

4년 전

تنفس ورکوونکي پوډریمسمیوروفویټسیا د وینډو شمېره کونکي نجلۍ خرابي نجونې به د شور شوریوټینیکټیایا څخه د بورګو په جوړولو کې د اوو ساعتو پټ ساتل شوي ماینټومیټیم څخه یو غږ راولي. نپلپل کشمیری یو زده کوونکی د کښت کولو لپاره د زیاتیدو لپاره اضافه شوی دی. د پروسس کښته د کڅوړې څپو لخوا آلان کې ترسره کیږي. غیر معتبره کمزوری دفاع تیره برخه ده. بایچولولیا تیاری. هماغه جنس چې په ځان کڅوړي کڅوړی وي. که څه هم.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
STEEMKR.COM IS SPONSORED BY
ADVERTISEMENT
Sort Order:  trending

Congratulations @kuche! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

You got your First payout

Click on any badge to view your own Board of Honor on SteemitBoard.
For more information about SteemitBoard, click here

If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

By upvoting this notification, you can help all Steemit users. Learn how here!