PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO GIÁ BITCOIN CASH (THỨ NĂM, 16/08)

4년 전

TÍN HIỆU KHẢ QUAN CHO GIÁ BITCOIN CASH
1.jpg
Nếu giá Bitcoin Cash có thể vượt lên trên mức quan trọng $530, mức giá mục tiêu sẽ là $590

Biểu đồ H4 cho thấy đáy gần đây thấp hơn đáy trước, do đó có khả năng hình thành mô hình đầu và vai. Nếu giá Bitcoin Cash có thể vượt lên trên và bật tăng từ mức quan trọng $530, chúng ta nên chú ý đến mức kháng cự $590 để biết liệu giá tiền điện tử này có thể tăng thêm hay không. Nếu giá Bitcoin Cash không vượt qua mức $590, giá Bitcoin Cash có thể sẽ đi theo mô hình đầu và vai như chúng tôi đã vẽ trong biểu đồ H4.
2.PNG
BCHUSD H4 16082018

Theo biểu đồ D1, có khả năng mô hình sóng Elliott Flat đã được thiết lập và giá Bitcoin Cash sẽ sớm chấm dứt sóng Elliott Flat thứ hai được đánh dấu (B). Do đó, giá tiền điện tử sẽ bắt đầu Elliott Flat Wave cuối cùng được đánh dấu (C) trong ngắn hạn. Do đó, có một cơ hội tốt cho mô hình đầu và vai được thiết lập.
3.PNG
BCHUSD D1 16082018

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
STEEMKR.COM IS SPONSORED BY
ADVERTISEMENT
Sort Order:  trending

Mong là như thế, chứ nó ngủm lâu lắm rồi. Bốc hơi hết òi. :(


You got upvote = x2.5BID + 10 bonus upvote from @hoaithu. Thank for you used service!
Reply on @haccolong's posts & can get upvote free from me.

·

em múc con neo trung bình giá $31 giờ bay gần 20 củ

·
·

Chúa ơi, lỡ ôm rồi giờ ngồi chờ nó lên nóc thôi :(

Chúc mừng @ngocbuivan, bạn đã nhận được một upvote từ ngoc. Tôi là con bot của cộng đồng Việt Nam trên Steemit. Tôi được tạo ra bởi nhân chứng @quochuy và được uỷ quyền, tín nhiệm bởi các thành viên Việt Nam, hôm nay tôi vote cho bài của bạn để ủng hộ bạn. Tôi hi vọng sẽ được thấy nhiều bài viết hay từ bạn.

Để phát triển và ủng hộ con bot, xin bạn hãy dành ít thời gian upvote comment này.

Chúc bạn vui vẻ, và hẹn gặp lại một ngày gần đây.

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by ngoc from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.