Nokia đế chế diệt vọng. từng làm mưa làm gió trên thế giới .

6개월 전

Nếu quá tin vào sự thành cộng đang có mà quên đi rằng mọi thứ luôn thay đổi hãy sớm nắm bắt và thích nghi đó mới là sự phát triển bền vững. Tối đã đọc một bài báo nói rằng thứ đầu tiền samsung kính doanh là " cá khô " chứ không phải điện thoại hay đồ diện tử nào.

Posted using Partiko Android

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
STEEMKR.COM IS SPONSORED BY
ADVERTISEMENT
Sort Order:  trending

Thank you so much for being an awesome Partiko user! We have just given you a free upvote!

The more Partiko Points you have, the more likely you will get a free upvote from us! You can earn 30 Partiko Points for each post made using Partiko, and you can make 10 Points per comment.

One easy way to earn Partiko Point fast is to look at posts under the #introduceyourself tag and welcome new Steem users by commenting under their posts using Partiko!

If you have questions, don't feel hesitant to reach out to us by sending us a Partiko Message, or leaving a comment under our post!