PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO GIÁ RIPPLE

3년 전

LIỆU GIÁ RIPPLE CÓ THỂ BẬT LÊN TRONG THỜI GIAN TỚI?
1.jpg
Chúng tôi dự đoán rằng giá XRP sẽ tiếp tục dao động trong khoảng từ $0,43 đến $0,49 trước khi tăng mạnh
2.PNG
Giá Ripple đã bắt đầu tiến vào mô hình Sóng Elliott phẳng trong biểu đồ D1 và hoàn thành sóng phẳng Elliott đầu tiên được đánh dấu bằng (A). Chúng tôi dự đoán rằng giá XRP sẽ tiếp tục dao động trong khoảng từ $0,43 đến $0,49 để hoàn thành sóng Elliott phẳng thứ hai được đánh dấu bằng (B) trước khi tăng mạnh do tác động từ sóng Elliott cuối cùng.
Bên cạnh đó, có vẻ như mô hình ba đáy đã được hình thành trong biểu đồ giá Ripple D1, có nghĩa là một sự phá vỡ lên trên từ neckline ở mức $0.5 sẽ cho phép giá tiền điện tử này thực hiện một bước nhảy dài hạn cũng như hoàn thành sóng phẳng Elliott được đánh dấu bằng (C).
3.PNG
Giá Ripple đã bắt đầu tiến vào mô hình Sóng Elliott phẳng trong biểu đồ D1 và hoàn thành sóng phẳng Elliott đầu tiên được đánh dấu bằng (A). Chúng tôi dự đoán rằng giá XRP sẽ tiếp tục dao động trong khoảng từ $0,43 đến $0,49 để hoàn thành sóng Elliott phẳng thứ hai được đánh dấu bằng (B) trước khi tăng mạnh do tác động từ sóng Elliott cuối cùng.
Bên cạnh đó, có vẻ như mô hình ba đáy đã được hình thành trong biểu đồ giá Ripple D1, có nghĩa là một sự phá vỡ lên trên từ neckline ở mức $0.5 sẽ cho phép giá tiền điện tử này thực hiện một bước nhảy dài hạn cũng như hoàn thành sóng phẳng Elliott được đánh dấu bằng (C).

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
STEEMKR.COM IS SPONSORED BY
ADVERTISEMENT
Sort Order:  trending

Chúc mừng @ngocbuivan, bạn đã nhận được một upvote từ ngoc. Tôi là con bot của cộng đồng Việt Nam trên Steemit. Tôi được tạo ra bởi nhân chứng @quochuy và được uỷ quyền, tín nhiệm bởi các thành viên Việt Nam, hôm nay tôi vote cho bài của bạn để ủng hộ bạn. Tôi hi vọng sẽ được thấy nhiều bài viết hay từ bạn.

Để phát triển và ủng hộ con bot, xin bạn hãy dành ít thời gian upvote comment này.

Chúc bạn vui vẻ, và hẹn gặp lại một ngày gần đây.

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by ngoc from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

You got upvote = x2.5BID + 10 bonus upvote from @hoaithu. Thank for you used service!
Reply on @haccolong's posts & can get upvote free from me.